Изборни предмети

На крају сваке школске године ученици су у обавези да изаберу један од понуђених изборних предмета. Недељни фонд часова изборних предмета је један, а ученици се оцењују бројчано, са по једном оценом у тромесечју. У групу изборних предмета спадају: Свакодневни живот у прошлости, Цртање, сликање, вајање, хор и оркестр, и Информатика и рачунарство.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA