Одлука о покретању поступка јавне набавке

Основна школа

„МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“ МЛАДЕНОВАЦ

Краља Александра Обреновића 25

Тел/фах: 011/8231-388

Дел. Број: 117

Дана: 11.05.2016.год

Редни број набавке : 1.1.2

         

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 1. Предмет јавне набавке су – добара(набавка електричне енергије за

2016.годину), 09310000

2.   Процењена вредност: 838.000,00 динара без ПДВ-а.

 1. Оквирно време планирано за покретање и спровођење поступка јавне

набавке: мај/јуни   2016. Године

 1. Оквирно време планирано за закључење уговора: јуни   2016. године

 1. Оквирно време планирано за реализацију јавне набавке: 31.05. 2017. год

 1. Набавка се врши натерет буџета града Београда,aу складу са Планом

набавки за 2016. Годину

Раздела 12 - Секретаријат за образовање и дечју заштиту,

Организациона класификација - 1210

Функција 912

Апропријација 463

Позиција буџета 2.2

Извор финансирања-01- приходи из буџета, а у складу са планом набавки 421211 –

добра – електрична енергија

 1. За реализацију ове набавке предвиђена су финансијска средства у износу од 1.000.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом.
 2. У текућој години нису вршене набавке истоврсних добара

 1. Поступак набавке је: поступак јавне набавке мале вредности
 2. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 1. Решењем број: 117/1 од 11.05.2016.године, образована је Комисија за јавну

набавку у саставу:

 1.      Џаић Стојан, 6. степен стручне спреме, помоћник директора - председник комисије,

Црногорац Милан, 7.степен стручне спреме, заменик председника комисије,

 1. Тасић Нада, 7.степен стручне спреме, секретар школе - члан комисије  

Филиповић Весна, 7.степен стручне спреме, психолог школе - заменик члана комисије  

 1. Вучинић Гордана , 7. степен стручне спреме, шеф рачуноводства   члан комисије

Александровић Мирјана, 4. степен стручне спреме, благајник школе - заменик члана комисије  

Рок за подношење понуда биће одређен у позиву за подношење понуда;

 1. Наручилац ће донети Oдлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року од 3 дана од дана јавног отварања понуда.

                                                                                                  Директор школе

                                                                                                        Весна Влајић

ОШМомчило Живојиновић“ Младеновац

Дел бр: 117/2 од      дана:_13.05.2016. годинe

ПИБ: 101481731

Рег.бр.07011059

На основу члана 55. став 1 тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012) и члана 52. Правилника о Ближем уређивању поступка јавне набавке у ОШ „Момчило Живојиновић“, Наручилац ОШ „Момчило Живојиновић“ Младеновца упућује позив понуђачима да поднесу писмене понуде, у складу са условима утврђеним овим позивом и Конкурсном документацијом

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Редни број : 1.1.2/2016.

1.   ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Наручилац. ОШ“Момчило Живојиновић“

Адреса: „Краља Александра Обреновића“ 25, Младеновац

Интернет страница:

Врста наручиоца: установа - основна школа

2.       ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Врста поступка: Набавка добара

Број набавке: ЈНМВ бр 1.1.2/2016.

Предмет набавке: добро - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 - Електрична енергија

Процењена вредност набавке без ПДВ-а 838.000,00 динара, са ПДВ-ом 1.000.000,00 динара

3.       УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ (члан 75.и 76. ЗЈН)

Право на учешће у поступку набавке има понуђач ако испуњава обавезне услове и то:

 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неку од кривичних дела као члан организованае криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дела примања или давања мита,кривично дело преваре;
 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на свази у време објављивања позива за подношење понуда, да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије;
 4. Да има важећу дозволу за обављање делатности која је предмет набавке -Лиценцу за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издату од Агенције за енергетику и потврду агенције да је та лиценца још увек важећа. - Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

4.   КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, уколико су испуњени сви услови наведени у тачки 3.позива.

 1. ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

На интерет страници наручиоца www.osmzivojinovic.znanje.info и на порталу јавних набавки интернет адеса www.portal.ujn.gov.rs и просторијама наручиоца сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова.

6.   НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК

Понуда се доставља у писаном облику, на српском језику, у затвореној коверти са назнаком: „Понуда за набавку добра - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, бр. ЈНМВ 1.1.2/ 2016. На полеђини коверте означити назив понуђача, адресу и број телефона. Понуду послати поштом или лично предати у секретаријату ОШ“Момчило Живојиновић“ Младеновцу, Краља Александра Обреновића“ 25,

Рок за подношење понуде је 26.05.2016. године до 10 сати, без обзира на начин доставе. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача, која није поднета Наручиоцу до назначеног рока.

По окончању поступка отварања понуда, комисија за набавке Наручиоца, вратиће све неблаговремено поднете понуде понуђачима, неотворене и са назнаком да су поднете неблаговремено.

7.   МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, дана 26.05.2016. године са почетком у 12:00, у просторијама ОШ“Момчило Живојиновић“ у Младеновцу, Краља Александра Обреновића 25.

8.УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда активно могу учессствовати само облашћени представници понуђача.

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за учествовање на отварању понуда.

9.   РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о додели уговора биће донета у року од три дана од дана отварања понуда. У случајевима из члана 109. ЗЈН, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка.

10. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Уговор о набавци биће закључен у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

11. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ

Додатне   информације   у   вези   са   овим   позивом   могу   се   добити   на   телефоном бр. 011/8231-388 и 011/6301-065. Особа за контакт: Нада Тасић, дипл. правник.

Председник комисије,

____________________

Џаић Стојан

ОШ „Момчило Живојиновић“

Краља Александра Обреновића“ 25

Младеновац

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - добара

-набавка електричне енергије-

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 1.1.2/2016.

Младеновац, мај, 2016. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС" бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), и члана 31. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавка(„Сл. гласник РС" бр. 68/2015) чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 117од 11.05.2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 117/1 11.05.2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

набавка и испорука електричне енергије

ЈНМВ бр: 1.1.2/2016.

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

I

Општи подаци о јавној набавци

II

Подаци о предмету јавне набавке

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и

опис добара, радова или услуга, начин спровођења

контроле   и   обезбеђења   гаранције     квалитета,   рок

извршења, место извршења   или испоруке добара,

III

евентуалне додатне услуге и сл.

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих

IV

Услова

V

Упутство понуђачима како да сачине понуду

VI

Образац понуде

VII

Модел уговора

VIII

Образац структуре цене са упутством како да се попуни

IX

Образац трошкова припреме понуде

X

Образац изјаве о независној понуди

Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 1. и 2.

XI

Закона

XII

Образац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона и изјава понуђача о достављању менице за добро извршење посла

           I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.Подаци о наручиоцу

Наручилац: ОШ“Момчило Живојиновић“

Адреса: „Краља Александра Обреновића“ 25, Младеновац

Матични број: 07011059

ПИБ: 101481731

Тел/Факс: 011/8231-388

2.Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3.Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности бр. 1.1.2/2016. су добра - набавка електричне енергије која ће се испоручивати на мерним местима објеката: ОШ“Момчило Живојиновић“ у Младеновцу и издвојеним одељењима Дубона, Шепшин и Рајковац .

Назив и ознака из општег речника набавке:

09310000 Електрична енергија

4.Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

   Нада Тасић, секретар школе, тел./факс: 011/8131-388 и 011/6301-065 e-mail : mzivojinovic@open.telekom.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра „Електрична енергија", која ће се испоручивати на мерним местима објеката ОШ“Момчило Живојиновић“ из Младеновцаи издвојеним одељењима Дубона, Шепшин и Рајковац која су прикључена на дистрибутивни систем.

Назив и ознака из општег речника набавки: 09310000 Електрична енергија.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НА ЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1. Врста добра: НАБАВКА И ИСПОРУКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ПОТПУНОМ СНАДБЕВАЊУ)

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на месту примопредаје током периода снабдевања.

Снабдевач је потпуно балансно одговоран (100 %) за место примопредаје купцу (наручиоцу)

2.Врста продаје

Испорука електричне енергије је константна и мора бити стална и гарантована у складу са документом Правила о раду тржишта ("Сл.гласник РС" бр.120/2012), и одређена на основу остварене потрошње Наручиоца, на месту примопредаје током испоруке.

3.Техничке карактеристике

У складу са Одлуком о усвајању правила о раду тржишта електричне енергије ("Сл. гласник РС бр. 120/2012).

4.Квалитет добара

Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система ("Сл. гласник РСМ бр. 55/08 и 3/2012) и Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбе о условима испоруке електричне енергије и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС бр. 63/2012).

5.Период испоруке:

Од дана закључења уговора до 31.05.2017. године, од 00:00 до 24:00, односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи.

6.Место испоруке добара

Мерно место купца (наручиоца) прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи. Укупан број бројила за електричну енергију која се воде на ОШ“Момчило Живојиновић“ из Младеновца : „Краља Александра Обреновића“ 25 Младеновац, Рајковац, Шепшин и Дубона (укупно 4 мерна места).

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у предметном поступку јавне набавке, поступити у складу с

чланом 141. став 5. Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

1)            Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен и

2)            Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

У складу са одредбама докумената из тачке 4 овог поглавља конкурсне документације.

8. Количина:

Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње Наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.

Оквирна потрошња за 2016. годину утврђена је аналогно утрошку електричне енергије за период март 2015. године - децембар 2015. године.

Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за место примопредаје Наручиоцу.

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама.

Преглед потрошње ел.енергије за период март - децембар 2015. год.

1. ЕД Краља Александра Обреновића25: 81467730

Одобрена снага: 34,60KW

2. ЕД Дубона: 48544110

3. ЕД Рајковац : 48601530

4. ЕД Шепшин: 48543380

Одобрена снага: 17,25KW

Потрошња на ниском напоном – одобрена снага 34,60KW

Период

2015

Укупно

(kWh)

Виша тарифа (kWh)

Нижа тарифа (kWh)

1

2 (3+4)

3

4

Март

6801

6050

751

Април

7098

5910

1188

Мај

5540

4349

1191

Јун

3562

2847

715

Јул

2498

1740

758

Август

2421

1703

718

Септембар

6515

5331

1184

Октобар

8835

7383

1452

Новембар

8665

7773

892

Децембар

7545

6659

886

Укупно

59480

49745

9735

Широка потрошња– одобрена снага 17,25KW

Период

2015

Укупно

(kWh)

Виша тарифа (kWh)

Нижа тарифа (kWh)

1

2 (3+4)

3

4

Март

1457

1295

162

Април

1453

1238

215

Мај

1016

833

183

Јун

634

540

94

Јул

70

70

-

Август

1071

864

207

Септембар

1083

944

139

Октобар

1299

1089

210

Новембар

768

768

-

Децембар

1525

1316

209

Укупно

10376

8957

1419

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ

УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1.      Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.
75. Закона, и то:

1)      Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3)      Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

4)      Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) - лиценцу за трговину електричном енергиом издату од Агенције за енергетику и потврду Агенције да је та лиценца још увек важећа;

5)      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у врме подношења понуде.

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

1.2.            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.3.            Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица:1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица:Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона Доказ: Правна лица:Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му јекао привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је наснази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица:Потврда прекршајног судада му није изречена мера забране обављања одређених послова.

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда;

4)  Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних
јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

5)     Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

6)     Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: Лиценца за трговину електричном енергијом на тржишту електричне енергије издата од Агенције за енергетику и Потврда Агенције да је та лиценца још увек важећа. Дозвола мора бити важећа.

Уколико понуду подноси група понуђачапонуђач је дужан да за   сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА СА ЧИНЕ ПОНУДУ

1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2.НА ЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: ОШ“Момчило Живојиновић“ Младеновац, Краља Александра Обреновића 25: „Понуда за јавну набавку - добра - набавка и испорука електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1.2/2016. - НЕ ОТВАРАТИ". Понуда се сматра благовременом уколико је примљена закључно са 26.05.2016. до 1000 часова. Отварање понуда обавиће се истог дана   26.05.2016. године у 1200 часова у просторијама Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3.СПИСАК ОБАВЕЗНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Понуђач је у поступку јавне набавке дужан да достави:

 • Све доказе о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке
 • Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
 • Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене
 • Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
 • Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
 • Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
 • Средства финансијског обезбеђења:

а)         за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана одстране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене
вредности без ПДВ-а. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда.

б)         изјаву понуђача да ће у тренутку закључења уговора предати средство финансијског обезбеђења предвиђено уговором, на начин предвиђен конкурсном документацијом.

 • Изјаву да ће понуђач, у складу са чланом 141. став 5. Закона о енергетици, закључити уговоре - дату на начин како је дефинисано у одељку V тачка 9.5 конкурсне документације .
 • У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Образац трошкова припреме понуде је саставни део конкурсне документације.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз

понуду.

4.ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ“Момчило Живојиновић“ Младеновц, Краља Александра Обреновића“ 25, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добра- набавка и испорука електричне енергије ЈНМВ бр. 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„Допуна понуде за јавну набавку добра - набавка и испорука електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„Опозив понуде за јавну набавку добра - набавка и испорука електричне енергије, ЈНМВ бр. 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ" или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - набавка и испорука електричне енергије, ЈНМВ 1.1.2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7.ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 • понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
 • понуђачу који ће издати рачун,
 • рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 • обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1 Начин, рок и услови плаћања

Рок плаћања је до 20-ог у текућем месецу за претходни месец, а по пријему фактуре (рачуна) за испоручене количине електричне енергије коју испоставља добављач на основу документа којим наручилац и добављач (односно Купац и Снабдевач) потврђују испоручене количине електричне енергије.

Плаћање се врши уплатом на рачун добављача (Снабдевача). Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.2.Захтев у погледу места и рока испоруке добара

Место испоруке су мерна места купца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.

Испорука електричне енергије вршиће се непрекидно у потребним количинама на објектима ОШ“Момчило Живојиновић“ и то: матична школа, Краља Александра Обреновића 25, издвојено одељење Рајковац у Рајковцу, издвојено одељење Дубона у Дубони и издвојено одељење Шепшин у Шепшину.

9.3.Период испоруке:

Од дана закључења уговора до 31.05.2017. године, од 00:00 до 24:00, односно до реализације уговорене вредности, у зависности од тога шта пре наступи.

9.4.Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од

понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Додатни захтев у погледу обавезе закључења уговора у смислу члана 141. став 5. Закона о енергетици

Чланом 141. став 5. Закона о енергетици је прописано :

"Када је закључен уговор о продаји са потпуним снабдевањем, пре отпочињања снабдевања снабдевач, односно јавни снабдевач дужан је да закључи:

1)  уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;

2)   уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца."
Понуђач је дужан да уз понуду, достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране
одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде
додељен уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом
141.
став 5 Закона о енергетици , односно да ће одмах по потписивању уговора закључити

1)  уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца
прикључен;

2)   уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца."

10. ВАЛУТА И НА ЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

За оцену понуде ће се узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви припадајући трошкови неопходни за реализовање уговора о јавној

набавци.

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

Неуобичајено ниска цена у смислу закона је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће тражити образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, односно поступиће у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ,УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈНАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1)Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност
понуде којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке у виду
регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног
лица)
са меничним овлашћењем - писмом на износ од 10% од понуђене вредности без
ПДВ-а. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање колико и понуда. Наручилац
може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима:

-  уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду

-  уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му одреди Наручилац

-  уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави и Копију картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача као и доказ о регистрацији менице.

Наручилац ће, након закључења уговора, вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, у року од пет дана од дана пријема захтева понуђача за повраћај менице.

2)   Понуђач коме је додељен уговор је дужан да, приликом закључења уговора, Наручиоцу
достави
средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду регистроване
бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним
овлашћењем
- писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

13.     ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, факсом на број 011/8231-388, или на таil: mzivojinovic@open.telekom.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 1.1.2/2016.Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду

одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%,од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

17.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена".

18.    ЕЛЕМЕНТИ   КРИТЕРИЈУМА   НА   ОСНОВУ   КОЈИХ   ЋЕ   НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДЕ СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико наручиоц прими две или више понуда које имају исту понуђену цену, као најповољнија понуда, ће бити изабрана понуда понуђача која је раније примљена од стране Наручиоца.

19.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације).

20.   КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора.

Захтев за заштиту права подноси се копија Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.или факсом на број 011/8231-388 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

ОБРАЗАЦ 1

Понуда бр___________ од_______________ за набавку - набавка и испорукаелектричне енергије, број 1.1.2/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ)

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (е-таil):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Датум:                                                                                                    Потпис:

                                                               Печат:

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

2)

Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу " попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди " попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ И ИСПОРУЦИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Закључен дана ____________2016. год између:

 1. ,ОШ“Момчило Живојиновић“ из Младеновца, матични број 07011059, шифра делатности 8520, ПИБ 101481731, коју заступа Весна Влајић, директор школе(у даљем тексту Купац) и

2. ...................................................са седиштем у ...........................................     , ул. ........................................... бр.................. ПИБ_.............................матични број.................................._ шифра делатности ..............., број рачуна ........................................... ___

кога заступа............................................................................ __ , директор (У даљем тексту:Снабдевач).

Уговорне стране сагласно констатују:

-   да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ( "Службени гласник Републике Србијем,бр. 124/2012) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео отворени поступак јавне набавке добара - набавка електричне енергије која ће се испоручивати на мерним местима ОШ“Момчило Живојиновић (матична школа и издвојена одељења) , под редним бројем . 1.1.2/2016;

-   да је Снабдевач добара доставио понуду бр.___________________ од_____________ .године,

која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-   да понуда Снабдевача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

-   да је наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, на основу снабдевачеве понуде и

Одлуке о додели уговора бр................................од.........................године изабрао снабдевача за

испоруку добара.

Предмет уговора

Члан 1.

Снабдевач се обавезује да Купцу испоручи електричну енергију, а Купац да преузме и плати електричну енергију испоручену у количини и на начин утврђен овим уговором, а у

складу   са   конкурсном   документацијом   и   понудом   Снабдевача бр. __________ од         2016. године, у свему у складу са свим важећим законским и подзаконскимпрописима који регулишу испоруку електричне енергије.

Количина и квалитет електричне енергије

Члан 2.

Уговорне стране обавезу испоруке и продаје, односно преузимања и плаћања електричне енергије извршиће према следећем:

 • Врста продаје: потпуно снабдевање електричном енергијом са балансном одговорношћу
 • Капацитет испоруке: јединична цена по kWh
 • Период испоруке: у периоду од дана закључења уговора до 31.05.2017. године од 00:00 до 24:00
 • Количина енергије: на основу остварене потрошње Купца

Место испоруке: Мерно место Купца прикључено на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.

Наручилац задржава право да за место испоруке одреди и додатне локације, уколико у свом пословању стекне право да користи и додатне објекте.

Снабдевач се обавезује да врста и ниво квалитета испоручене електричне енегије буде у складу са Правилима о раду преносног система ("Сл. гласник РС бр.55/08 и 3/12) (у даљем тексту: Правила ОПС), Правилима о раду тржишта електричне енергије ("Сл. гласник РС бр. 120/12) (у даљем тексту: Правила ОТЕЕ), Правилима о раду дистрибутивног система (у даљем тексту: Правила ОДС) и Уредбом о условима испоруке електричне енергије, односно у складу са свим важећим законским и подзаконским прописима који регулишу испоруку електричне енергије (у даљем тексту у множини: Правила Оператора система).

Уговорена цена:

Члан 3.

Снабдевач се обавезује да набавку и испоруку електричне енергије за 1 кУ\[ћ за све буџетске кориснике изврши по цени одређеној Понудом Снабдевача од категорије потрошње:

 • Ниски напон-Активна ВТ за 1 kWh по јединичној цени од_____________            без ПДВ-а;
 • Ниски напон-Активна НТ за 1 kWh по јединичној цени од  ____________без ПДВ-а;
 • Широка потрошња-Виша тарифа (ВТ) за 1 kWh по јединичној цени од _________           без ПДВ-а;
 • Широка потрошња-Нижа тарифа (НТ) за 1 kWh по јединичној цени од__________         без ПДВ-а;

У цену из става 1. овог члана уговора нису урачунати трошкови приступа и коришћења система за пренос електричне енергије ни трошкови приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије, као ни накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије.

Трошкове из става 3. овог члана уговора, Снабдевач ће, у оквиру рачуна, фактурисати Купцу сваког месеца, на основу обрачунских величина за места примопредаје Купца, уз примену ценовника за приступ систему за пренос електричне енергије и ценовника за приступ систему за дистрибуцију електричне енергије, а у складу са методологијама за одређивање цена објављених у "Службеном гласнику РС".

Члан 4.

Испорука ће се вршити на обрачунском мерном месту Купца прикљученом на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и широкој потрошњи.

Снабдевач сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

Снабдевач је дужан да пре испоруке закључи :

-          Уговор о приступу систему са оператором система за конзумна подручја Купца наведена у конкурсној документацији.

-          Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје Купца.

Обрачун утрошене електричне енергије

Члан 5.

Снабдевач ће првог дана у месецу који је радни дан за Купца, на местима примопредаје (мерна места) извршити очитавање количине остварене потрошње електричне енергије за претходни месец.

У случају да уговорне стране нису сагласне око количине продате, односно преузете електричне енергије, као валидан податак користиће се податак оператора преносног система.

На основу документа о очитавању утрошка, Снабдевач издаје Купцу рачун за испоручену електричну енергију, који садржи исказану цену електричне енергије, обрачунски период као и исказану цену пружених посебно уговорених услуга, као и накнаде прописане законом, порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици.

Снабдевач рачун доставља поштом.

Члан 6.

Купац је дужан да плати рачун по пријему оригиналног рачуна до 20 -ог у текућем месецу за претходни месец .

У случају да Купац не плати рачун у року из става 1 , дужан је да Снабдевачу , за период доцње плати и затезну камату прописану законом.

Купац ће извршити плаћање на банкарски рачун Снабдевача, по писменим инструкцијама назначеним на самом рачуну, са позивом на број рачуна који се плаћа.

Сматраће се да је Купац измирио обавезу када Снабдевачу уплати на рачун укупан износ цене за преузету електричну енергију.

Изабрани понуђач је дужан да достави:

Члан 7.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла, у виду регистроване бланко соло менице (оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица) са меничним овлашћењем - писмом на 10% износа уговорене вредности без ПДВ-а.

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да важи најмање пет дана дуже од истека рока за извршење уговорене обавезе. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла мора да се продужи.

Наручилац може уновчити средство обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Неизвршење уговорених обавеза

Члан 8.

Купац ће наплатити средство обезбеђења из члана 7. овог уговора за добро изршење посла у случају да Снабдевач не испоручи електричну енергију под условима и на начин утврђен чланом 2. овог уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће у случају настанка штете повредом одредби овог уговора, уговорна страна која је проузроковала штету, накнадити другој страни стварну штету, у складу са законом.

Резервно снабдевање

Члан 9.

Снабдевач је дужан да Купцу обезбеди резервно снабдевање у складу са чланом 145. и 146. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" 57/2011, 80/11-испр, 93/12 и 124/12).

Виша сила

Члан 10.

Виша сила ослобађа Снабдевача обавезе да испоручи, а Купца да преузме количине електричне енергије , утврђене уговором за време његовог трајања.

Као виша сила, за Снабдевача и за Купца, сматрају се непредвиђени природни догађаји који имају значај елементарних непогода (поплаве, земљотреси, пожари и сл.), као и догађаји и околности који су настали после закључења овог уговора који онемогућавају извршење уговорних обавеза, а које уговорна страна није могла спречити, отклонити или избећи. Под таквим догађајима сматрају се и акти надлежних државних органа и оператора преносног система донети у складу са правилима о раду преносног система, а у циљу обезбеђивања сигурности електроенергетског система.

Уговорна страна која је погођена деловањем више силе обавезна је да обавести другу уговорну страну о почетку и завршетку деловања више силе, као и да предузме потребне активности ради ублажавања последица више силе.

Као виша сила не сматра се наступање околности код Снабдевача да понуђени и прихваћени пословни и технички капацитет из понуде Снабдевача буде редукован, изван одредби претходних ставова овог члана уговора.

Раскид уговора

Члан 11.

Уговор се може раскинути споразумно, писменом саглашношћу уговорних страна и у случајевима предвиђеним Законом о облигационим односима Републике Србије.

Решавање спорова

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором, настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.

У случају да се настали спор не може решити мирним путем, спорове из овог уговора решаваће стварно надлежни суд у Чачку.

Завршне одредбе

Члан 13.

На сва питања која нису уређена овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и одредбе свих закона и подзаконских аката из области која је предмет овог уговора.

Перод важења уговора

Члан 14.

Уговор ступа на снагу даном закључења и важи до 31.05.2017. године.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћена лица уговорних страна и овере печатом.

Члан 15.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) оригиналних примерака, по три примерка за сваку уговорну страну.

за Снабдевача                                                                                               За купца,

                                                                                  

Директор школе                                                                                                            Весна Влајић

Набавка добра - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ у поступку набавке бр. . 1.1.2/2016

1) Испорука електричне енергије гарантована и одређена на основу остварене потрошње Купца.

Место испоруке: Основна школа „Момчило Живојиновић“ у Младеновцу, Краља Александра Обреновића 25, ЕД број:81467730

ОБРАЗАЦ бр. 2

Категорија

потрошње

Назив

Процењене

количине

Јед.цена

без ПДВ-а по kWh

Јед.цена са

ПДВ-ом

по kWh

Укуп. цена без

ПДВ-а

Износ ПДВ-а

на укупну

цену

Укупна цена са

ПДВ-ом

Потрошња

на ниском

напону

Активна

енергија у ВТ

у kWh

49.745

Активна

енергија у НТ

у kWh

9.735

                                                                                                                                                                                  

Место испоруке:

-          Издвојено одељење Дубона у Дубони, ЕД број: 48544110

-          Издвојено одељење Рајковац у Ранковцу ЕД број 48601530

-          Издвојено одељење Шепшин у Шепшину ЕД број 48543380

ОБРАЗАЦ бр. 2

Категорија

потрошње

Назив

Зоне у

широкој

потрошњи

Процењене

количине

Јед.цена

без ПДВ-а по kWh

Јед.цена са

ПДВ-ом по

kWh

Укуп. цена без

ПДВ-а

Износ ПДВ-а

на укупну

цену

Укупна цена са

ПДВ-ом

Широка

потрошња

Активна

енергија у ВТ

у kWh

8.957

Активна

енергија у НТ

у kWh

1.419

Место и датум: _______________               МП                           Потпис овлашћеног лица

                                                                                                           ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________

2)       Трошкови приступа систему за пренос електричне енергије: према важећој Одлуци о
утврђивању цена за приступ систему за пренос електричне енергије на коју је прибављена сагласност
Агенције за енергетику Републике Србије и која је објављена у „Службеном гласнику Републике
Србије".

3)  Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: према важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије из надлежности за конзумно подручје Купца, а за које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у „Службеном гласнику Република Србије".

4)  Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача ел.енергије: према важећој Уредби о мерама подстицаја за повлашћене произвођаче електричне енергије.

Упутство за попуњавање образца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће унети понуђену јединичну цену изражену у динарима по јединици мере (Кућ) и тај податак оверити печатом и потписом на месту одређеном за то.

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери и потпише, чиме потврђује да је сагласан са применом начина обрачуна трошкова наведених у тачкама од 2) до 4) обрасца структуре цене.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац структуре цене.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________ [навести назив

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:                                                            М.П.                                 Потпис понуђача

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона,________________________________________ ,

                                                                       (Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке - набавка и испорука електричне енергије која ће се испоручивати на мерним местима:Основна школа „Момчило Живојиновић“ и Издвојеним одељењима Дубона, Шепшин и Рајковац, ЈНМВ бр. 1.1.2/2016 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Место:

Датум:                                                            М.П.                                Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

XI   ОБРАЗАЦ   ИЗЈАВЕ   О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗЕ   ИЗ ЧЛ. 75. ст. 1 . и 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач..................................... [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке набавка и

испорука електричне енергије која ће се испоручивати на мерним местима Основна школа „Момчило Живојиновић“ и Издвојеним одељењима Дубона, Шепшин иРајковац, ЈНМВ бр. 1.1.2/2016 поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

Место:

Датум                                                                                             Понуђач

М.П.

XII   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНАИ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕНАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________________________ [навести назив

понуђача] у поступку јавне набавке:Набавка електричне енергије број 1.1.2/2016 испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1)      Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)      Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)      Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

4)      Да има важећу дозволу надлежног органа за обвављање делатност која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

5)      Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Место:______________                                                                    Понуђач:

Датум:______________                             М.П.                                                                     

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА

МЕНИЦЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да ћу у року од 5 дана од дана закључења уговора доставити сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и оверену са копијом депо картона, овлашћењем за попуну менице и потврдом о регистрацији менице насловљену на ОШ „Момчило Живојиновић“ из Младеновца, ул. Краља Александра Обреновића 25 , у износу од 10% од вредности уговора, са клаузулом „без протеста“, са роком важности од 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење уговора.

Место:

     Датум

                                                            

                                                                                                                        Потпис понуђача:

                                                                    М.П.

                                                                                                                         ________________________

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA