Други разред

ОСНОВНА ШКОЛА „МОМЧИЛО ЖИВОЈИНОВИЋ“

МЛАДЕНОВАЦ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЗА II РАЗРЕД

ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

    ШКОЛСКА 2015/2016. – 2018/2019.ГОДИНА

Фонд часова за други разред и  предмети

Ред.

број

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ДРУГИ

РАЗРЕД

Нед.

Год.

1

Српски језик

5

180

2

Енглески језик

2

72

3

Математика

5

180

4

Свет око нас

2

72

5

Природа и друштво

-

-

6

Ликовна култура

2

72

7

Музичка култура

1

36

8

Физичко васпитање

3

108

Укупно : А

20

720

Ред.

број

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1

Верска настава

1

36

2

Грађанско васпитање

1

36

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

1

Народна традиција

1

36

2

Чувари природе

1

36

Укупно : Б

2

72

Укупно : А+Б

22

792

Ред.

Број

Г.ОБЛИК ОБРАЗОВНО– ВАСПИТНОГ РАДА

1

Редовна настава

22

792

2

Допунска настава

2

72

-

-

Укупно : А+Б+В+Г

24

864

Ред.

Број

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГРАДА

1

Час одељенског старешине

1

36

2.

Слободне активности

1

    36

Укупно : А+Б+В+Г+Д

СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Сврха програма образовања

- Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке  и информатичке писмености неопходне за живот у савременом и сложеном друштву.

- Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економским, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном резвоју друштва.

Циљеви и задаци програма образовања су

- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима;

- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења;

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот;

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе националних мањина;

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања;

- развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине;

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва;

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све;

- развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница као и етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на различитост;

-поштовање права деце, људских и грађанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски уређеном друштву;

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.

А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

                                                            

СРПСКИ ЈЕЗИК - 180 часова

Оперативни задаци:

-          уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и разумевање главних реченичних делова;

-          савладавање нових програмских захтева из правописа;

-          овладавање техником читања и писања латиницом;

-          мотивисање, подстицање и усмерење начитање лектире;

-          увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;

-          овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговања језичке културе;

-          систематско и доследно реализовање програмских и њима сличних вежбања у говору и писању.

Наставна тема

Број часова

Начини реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Књижевност :

- Поезија

- Проза

- Драма

-Текстови из Читанке

- Домаћа лектира:

-Породичне и шаљиве песме- избор

-Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића

-Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић)

-Српске народне бајке- избор

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке  (избор)

-Читање текста

-Читање наглас и у себи с разумевањем прочитаног

-Усмерено читање

-Читање у себи као припрема за смостално читање и учење

-Тумачење текста

-Саопштавање утисака о прочитаном тексту

-Разумевање прочитаног текста

-Систематично усвајање књижевних и функционалних појмова

-Књижевни појмови

(песма, фабула, ликови, басна, бајка, драма, дијалог)

62

- дијалошка

- текстуална илустративна

- учење путем открића

Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.1.2.1. влада основном техником читања ћириличног и латиничног текста

1СЈ.1.2.2. одговара на једноставна питања у вези са текстом, проналазећи информације експлицитно исказане у једној реченици, пасусу или у једноставној табели (ко, шта, где, када, колико и сл. )

1СЈ. 1.2.3. препознаје да ли је тражена информација, која може да буде исказана на различите начине ( синонимија, парафраза), садржана у тексту

1СЈ. 1.2.4. познаје и користи основне делове текста и књиге ( наслов, пасус, име аутора; садржај, речник)

1СЈ. 1.2.5. одређује основну тему текста

1СЈ. 1.2.6. разуме дословно значење текста

1СЈ. 1.2.7. разликује књижевноуметнички од информативног текста

1СЈ. 1.2.8. процењује садржај текста на основу задатог критеријума: да ли му се допада, да ли му је занимљив; да ли постоји сличност између ликова и ситуација из текста и особа и ситуација које су му познате; издваја речи које су му непознате

 Књижевност

1СЈ.1.5.1. препознаје књижевне врсте (бајку и басну)

1СЈ.1.5.2. одређује главни догађај и ликове (који су носиоци радње) у књижевноуметничком тексту

1СЈ.1.5.3. одређује време и место дешавања радње у књижевно уметничком тексту

Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.2.2.1. чита текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха; уме да одреди  на ком месту у тексту је пауза

1СЈ.2.2.2. изводи једноставне закључке у вези са текстом

1СЈ.2.2.3. раздваја битне од небитних информација; одређује след догађаја у тексту

1СЈ.2.2.4. одређује основни смисао текста и његову намену

1СЈ.2.2.5. препознаје фигуративно значење у тексту

1СЈ.2.2.6. изводи једноставне закључке на основу текста

1СЈ.2.2.7. износи свој став о садржају текста и образлаже зашто му се допада/не допада, због чега му је занимљив/незанимљив

1СЈ.2.2.8. издваја делове текста који су му нејасни

 Књижевност

1СЈ.2.5.1. одређује фолклорне форме ( кратке народне умотворине- пословице, загонетке, брзалице)

1СЈ.2.5.2. препознаје  стих и строфу у лирској песми

1СЈ.2.5.3. одређује карактеристичне особине, осећања, изглед и поступке ликова у књижевноуметничком тексту

1СЈ.2.5.4. уочава везе међу догађајима ( нпр. Одређује редослед догађаја у књижевноуметничком тексту)

1СЈ.2.5.5. разликује приповедање од описивања и дијалога

Вештина читања и разумевање прочитаног

1СЈ.3.2.1. изводи сложеније закључке на основу текста, обједињујући информације из различитих делова дужег текста

1СЈ.3.2.2. повезује и обједињује информације исказане различитим симболичким системима (нпр. Текст, табела, графички приказ)

1СЈ.3.2.3. изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују; резимира наративни текст

1СЈ.3.2.4. објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (нпр. Објашњава зашто је лик поступио на одређен начин, или вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, или износи свој став о догађајима из текста)

 Књижевност

1СЈ. 3.5.1. тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст

1СЈ.3.5.2. уочава узрочно-последичне везе међу догађајима у тексту

1СЈ.3.5.3. тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст

Језик

- Граматика

-Реченице по значењу и облику

-Главни делови реченице

-Именице (врста, род и број)

-Глаголи (глаголска времена)

-Подела речи на слогове

- Правопис

-Употреба великог слова у писањуличних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица

(једноставнија решења)

-Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним реченицама

-Скраћенице

-Велико почетно слово и знакови интерпункције

-Усвајење латинице (читање и писање)

70

-- активно слушање

- састављање реченица        --именује и чита слова латинице

- писање по диктату

Граматика и лексикологија

1СЈ.1.4.1. препознаје врсте речи ( именице и глаголе)

1СЈ.1.4.2. препознаје граматичке категорије променљивих речи (род и број заједничких именица)

1СЈ.1.4.3.  препознаје врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне,узвичне,заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)

1СЈ.1.1.5. познаје значења речи и фразеологизама који се употребљавају у свакодневној комуникацији ( у кући, школи, и сл.)

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.1.3.1. пише писаним словима ћирилице и латинице

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1СЈ.1.3.4. употрбљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назива школе

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

Граматика и лексикологија

1СЈ.2.4.1. одређује врсте речи ( именице и глаголе)

1СЈ.2.4.2. препознаје подврсте речи (властите и заједничке именице; основне и редне бројеве)

1СЈ.2.4.3. препознаје субјекат и  предикат

1СЈ.2.4.4. одређује врсте реченица по комуникативној функцији (обавештајне,упитне, узвичне, заповедне) и по потврдности/одричности (потврдне и одричне)

1СЈ.2.4.5. саставља реченице различите по комуникативној функцији и облику

1СЈ.2.4.6. познаје значења речи и фразеологизама који се јављају у школским текстовима (у уџбеницима, књигама из лектире и сл.) и правилно их употрбљава

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена  места; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији; употрбљава запету при набрајању

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама; варира језички израз ( ред речи у реченици, типове реченица, дужину реченице...)

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене реченице

Граматика и лексикологија

1СЈ.3.4.1. именује врсте речи (властите и заједничке и глаголе)

1СЈ.3.4.2. уме да промени облик променљивих речи према задатом критеријуму: заједничких именица према броју, а глагола према роду и броју

1СЈ.3.4.3. одређује значења непознатих речи и фразеологизама на основу ситуације и текста/ контекста у којем су употрбљени

1СЈ.3.4.4. употрбљава речи у основном и пренесеном/ фигуративном значењу

-Језичка култура

-Основни облици усменог и писменог изражавања

-Препричавање

-Причање

-Описивање

-Усмена и писмена вежбања

-Казивање напамет научених текстова

-Аутодиктат и контролни диктат

-Израда домаћих задатака и њихова анализа на часу

48

- слушање

- посматрање

- упоређивање и манипулисање сликама

-активно учествује у причању

- посматра слике и

  склапа причу

- описује на основу онога што је видео,осетио,доживео

- пише састав

1.СЈ.0.1.1. познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво слуша своје саговорнике

1СЈ.0.1.2. користи форме учтивог обраћања

1СЈ.0.1.3. казује текст природно, поштујући интонацију реченице/стиха, без тзв. «певушења» или «скандирања»

1СЈ.0.1.5. уме самостално (својим речима) да описује и да прича на задату тему: држи се теме, јасно структурира казивање (уводни, средишњи и завршни део казивања)

1СЈ.0.1.7. уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју

Основни ниво

 Писано изражавање

1СЈ.1.3.1.) пише писаним словима ћирилице

1СЈ.1.3.2. уме да се потпише

1СЈ.1.3.3. почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком

1СЈ.1.3.4. уптребљава велико слово приликом писања личних имена, назива места (једночланих), назив школ

1СЈ.1.3.5. пише кратким потпуним реченицама једноставне структуре

1СЈ.1.3.6. издваја наслов, углавном се држи теме

1СЈ.1.3.7. препричава кратак једносттаван текст ( до 200 речи)

1СЈ.1.3.8. користи скроман фонд речи ( у односу на узраст); правилноих употребљава

1СЈ.1.3.9. пише кратку поруку ( о томе куда иде, зашто касни, и сл. )

1СЈ.1.3.10. пише честитку ( за Нову годину, рођендан), позивницу ( за рођенданску прославу, забаву), разгледницу ( са летовања, зимовања, екскурзије)

Писано изражавање ( правопис)

1СЈ.2.3.1. зна и користи оба писма ( ћирилицу и латиницу)

1СЈ.2.3.2. употрбљава велико слово приликом писања имена  места; правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник Ј у интервокалској позицији

1СЈ.2.3.3. пише јасним и потпуним реченицама

1СЈ.2.3.4. држи се теме; излагање организује око основне идеје текста коју поткрепљује одговарајућим детаљима

1СЈ.2.3.5. језички израз прилагођава комуникативној ситуацији (формалној/неформалној)

1СЈ.2.3.6. саставља кратак наративни текст

1СЈ.2.3.7. користи фонд речи примерн узрасту; употребљава синониме (нпр, да избегне понављање)

1СЈ.2.3.8. пише писмо (приватно) и уме да га адресира

Писано изражавање

1СЈ.3.3.1. пише јасним, потпуним, добро обликованим реченицама; користи разноврсне синтаксичке конструкције, укључујући и сложене

1СЈ.3.3.2. јасно структурира текст ( уводни,средишњи и завршни део текста); добро распоређује основну информацију и додатне информације унутар текста и пасуса

1СЈ.3.3.3. прилагођава језичко-стилски израз типу текста

1СЈ.3.3.5. користи богат фонд речи ( у односу на узраст)

1СЈ.3.3.6. издваја пасусе

 

     Активности ученика и наставника

СРПСКИ   ЈЕЗИК   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  игре
 • Ø  слуша различите песме и дела
 • Ø  презентује
 • Ø  црта
 • Ø  рецитује
 • Ø  прича
 • Ø  пише
 • Ø  чита
 • Ø  манипулише словима, речима
 • Ø  користи изворе информација
 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  дидактичка средства
 • Ø  уџбеници
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – 72 часа

Циљ-Циљ  наставе  страног  језика на млађем  школском узрасту је да оспособи  ученика да комуницира на  основном  нивоу  страним  језиком, у усменом и писаном облику о темема из његовог непосредног окружења.

         Настава  страног  језика  треба  да :

  -подстакне  потребу за учењем страних  језика,

  -подстакне  развијање  свести о сопственом  напредовању ради  јачања  мотивације за учење  језика,

  -олакша  разумевање  других  и различитих култура и традиција,

  -стимулише машту,креативност и радозналост,

  -подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.

Општи  стандарди - Кроз  наставу страних језика ученик богати себе упознајући друге, стиче свест о значају свог језика  и културе  у контакту са другим језицима  и  културама. Ученик развија радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.

Задаци  на  нивоу  језичких  вештина:

      Разумевање говора

      Ученик  треба да:

     -препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам и интонацију,

     -разуме вербални  садржај уз помоћ невербалне комуникације,

     -разуме кратке дијалоге,приче и песме о познатим темама које чује уживо или са аудио-визуелних записа.

Разумевање писаног текста

       Ученик треба да:

      -препознаје слова, написане речи и реченице у вези са познатим појмовима,

      -поштује правописне знеке приликом читања,

      -разуме основна значења кратких писаних и илусртованих текстова о познатим темама.

Усмено  изражавање

       Ученик  треба да:

       -разговетно изговара гласове акцентује речи, поштује ритам  и  интонацију при говору и читању,

       -даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ,

       -описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама,

       -репродукује, сам или у групи,кратке рецитације или бројалице и познате песме.

Интеракција

        Ученик треба да :

        -реагује вербално и невербално на постављена упутства и питања,

        -поставља једноставна питања,

        -изражава допадање и недопадање,

        -учествује у заједничким активностима на часу,

        -поставља питања и тражи разјашњење када нешто не разуме.

         Писмено  изражавање

        Ученик треба да :

       -поштујући правопис, преписује, допуњава и пише речи и краће реченицеу вези са познатим   писаним текстом или визуелним подстицајем,

       -пише личне податке (име,презиме и адресу),

       -прави спискове са разлишитим наменама(куповина, прославе рођендана, обавезе у току дана...),

       -допуњава честитку.

        Знања  о  језику

        Ученик треба да:

        -препознаје основне граматичке елементе,

        -користи језик у складу са нивоом формалности и комуникативне ситуације (на пр. Форме учтивости),

        -разуме везу измене сопственог знања и залагања и постигнућа у језичким активност

Редни број теме

Назив наставне теме

Укупан број часова

по теми

Број часова обраде

Број осталих типова часова

Introductory Unit

5

1

4

I

Playroom safari

8

4

4

II

School time

12

6

6

III

I’m hungry

9

4

5

IV

Happy faces

9

4

5

V

My house

9

4

5

VI

Summertime

12

5

7

VII

Playtime

8

4

4

УКУПНО ЧАСОВА

72

32

40

НАСТАВНА ТЕМА И САДРЖАЈ

НАЧИН  РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ САДРЖАЈА ПРОГРАМА

1. УВОДНА ТЕМ

     - изрази везани за упознавање и представљање

     - појмови из свакодневног окружења (прибор за личну хигијену, храна, одећа, обућа, играчке, животиње)

Песмица о  алфабету

Изговарање кратких поздрава приликом упознавања и поздрављања

Слушање аудио садржаја

Певање у групи

Преношење вербалних садржаја на папир кроз слику, цртеж

-обнављање старог вокабулара и једноставних реченичних конструкција везаних за упознавање

-препознавање и именовање појмова везаних за храну, одећу, обућу, личну хигијену, играчке и животиње из Happy House 1

- упознавање са енглеском абецедом

- обнављање поздрава

2. ЖИВОТИЊE

     - дивље животиње

     - изрази везани за поздраве

     - могућност са can  

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Симулација ситуација са can

-усвајање новог и понављање старог вокабулара везаног за животиње

- разумевање и правилна употреба  једноставних реченичних  конструкција,

-разумевање краћих текстова и одговарање на правилан  начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације

- правилно изражавање способности са can

- учествовање у различитим активностима у пару и групи

3. ШКОЛА

     - школски намештај и прибор

- присвојни придев (1. и 2. лице једнине)

-боје

-бројеви до 10

-описивање музике (loud, quiet, fast, slow)

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-правилно вербално и невербално реаговање на упутства и постављена питања,

-учествовање у комуникацији,

-описивање ( кратким структурама) школског прибора и намештаја,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-репродуковање рецитација и песама.

- препознавање писаних форми предвиђеног вокабулара

- разумевање и правилно коришћење присвојних придева (my, your)

- правилно примењивање редоследа речи (придев + именица)

4. ХРАНА

     -оброци, ужина

     -избор хране и пића

    -воће и поврће

    -навике у исхрани

   - порекло хране

   -глагол like у контексту хране

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање и допуњавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и реаговање  на одговарајући начин,

-разумевање вербалних садржаја уз помоћ невербалне комуникације,

-описивање, кратким структурама, познате ситуације,

-примена усвојених структура- разговор о допадању и недопадању везано за исхрану

-правилно класификовање хране према пореклу (cows, trees, fields)

-репродуковање рецитација и песама.

5. TЕЛО

- глава, лице, стопала, ноге, руке и шаке

- придеви за величину (big, small)

- глаголи везани за чула

- конструкција I`ve got

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање и допуњавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и реаговање  на одговарајући начин,

- описивање физичког изгледа коришћењем конструкције I`ve got

- правилно повезивање делова тела са одговарајућим чулима

- учествовање у различитим активностима у пару и групи

-репродуковање рецитација и песама

 

6. КУЋА

- просторије и намештај у кући

- предлози за простор (on, in)

- оријентација у простору (upstairs, downstairs, on the left, on the right)

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање и допуњавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

-усвајање новог вокабулара везаног за просторије у кући

-разумевање краћих прича

-постављање питања везаних за положај предмета у просторијама у кући

- разговор о положају користећи upstairs, downstairs, on the left/right, in the...

7.ОДЕЋА

    -одевни предмети по годишњим добима,

    -изражавање допадања и недопадања

- временски услови

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање и допуњавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и реаговање на одговарајући начин,

- разговор о одећи користећи I`m wearing…, What are you wearing?, Are you wearing…?

- Опис времена са придевима sunny, rainy, windy, and snowy

- учествовање у различитим активностима у пару или групи

8. ИГРА

(8 часова)

 - играчке

 - активности са играчкама

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање и допуњавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

-усвајање новог и понављање старог вокабулара и једноставних конструкција,

-разумевање краћих текстова и реаговање на одговарајући начин,

- разумевање и адекватно коришћење једноставних реченица у present continuous-у нпр. I`m playing with a ball

- разликовање pushing и pulling

- учествовање у различитим активностима у пару и групи

9. ПРАЗНИЦИ

    -годишња доба, месеци, дани

    -важни празници (Нова година, Божић, Ускрс .распуст )

    -обичаји

    -честитање и адекватни поклони

Слушање кратких прича и песмица

Повезивање појмова и илустрација

Цртање и бојење по диктату

Драматизација и игра улога, имитације и пантомима

Пресликавање и допуњавање писаних форми везаних за предвиђени вокабулар

Прављење новогодишњих честитки и ускршњих јаја

Израда паноа и украшавање учионица

-упознавање са обичајима и традицијама прославе празника у различитим културама (Бадње вече, Божић, Нова година, Ускрс)

-усвајање кључних речи и израза везаних за поменуте празн

МАТЕМАТИКА - 180 часова

Оперативни задаци:

-          сабирање и одузимање до 100;

-          множење као сабирање једнаких самирака, одговарајући термини знак множења;

-          операција дељења, термини и знак дељења;

-          таблица множења једноцифрених бројева и одговоарајући случајеви дељења;

-          слово као ознака за непознати борј;

-          решавање текстуалних задатака с једном и две рачунске операције, као и једначине с једном операцијом;

-          појам половине;

-          правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;

-          мере за дужину (m, dm, cm) и време (час, минут, дан седмица, месец)

Наставна тема

Број часова

Начини реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Природни бројеви до 100

-Сабирање и одузимање природних бројева до 100

-Множење и дељење природних бројева до 100

-Изрази (две операције, заграде, редослед рачунских операција)

-Слово као замена за неки број

-Одеђивање непознатог броја

-Појам половине и четвртине

-Разумевање једноставнијх задатака (највише две операције)

148

                                -  демонстративна

- интерактивна

- истраживачка илустративна

- игра

Природни бројеви и операције са њима

1МА.1.1.1. зна  да прочита и запише дати број, уме да упореди бројеве по величини и прикаже број на датој полуправој

1МА.1.1.2. рачуна вредност бројевног израза са највише две операције сабирања и одузимања у оквиру прве стотине

1МА.1.1.3.  множи и дели без остатка у оквиру прве стотине

1МА.1.1.4.  уме да на основу текста правилно постави израз са једном  рачунском операцијом

1.МА.1.1.5. уме да одреди непознат чинилац, дељеник и делилац

Разломци

1МА.1.3.1. уме да израчуна половину и четвртину неке целине

Природни бројеви и операције са њима

1МА.2.1.1. уме да примени својства природних бројева (паран, непаран, највећи, најмањи, предходни, следећи број)  и разуме декадни бројевни систем

1МА.2.1.2.  уме да одреди десетицу најближу датом броју

1МА2.1..3.сабира и одузима, рачуна вредност израза

1МА2.1.4.рачуна вредност израза с највише две операције

1МА2.1.5.уме да решава задатке са непознатим чиниоцем, дељеником или делилац

 Разломци

1МА.2.3..1. уме да израчуна половину и четвртину  неке целине и обрнуто

Природни бројеви и операције са њима

1МА.3.1.1. уме да примени својства природних бројева у решавању проблемских задатака

1МА.3.1.2. зна својства операција сабирања и одузимања и уме да их примени

1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну вредност израза са више операција, поштујући приоритет

1МА.3.1.4. уме да решава сложеније проблемске задатке дате у текстуалној форми

 Разломци

1МА.3.3.1.  уме да израчуна половину и четвртину  неке целине у сложенијим текстуалним задацима

Геометријски облици

-Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке, упоређивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини

-Дуж, права и полуправа

-Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадртаној мрежи

18

- демонстративна

- интерактивна игра

- илустративна

Геометрија

1МА.1.2.1. уме да именује геометријске објекте у равни (квадрат, круг,троугао, правоугаоник и тачка)

1МА.1.2.2. зна јединице за мерење дужине (m, cm , dm) и њихове односе

1МА.1.2.3. користи поступак мерења дужине линије приказане на слици

Геометрија

1МА.2.2.1. уочава међусобне односе геометријских објеката у равни

1МА.2.2.2. претвара јединице за мерење дужине (m, cm , dm)

1МА.2.2.6. препознаје мрежу коцке и квадра

Геометрија

1МА.3.2.1. претвара јединице за мерење (m, cm , dm) из већих у мање

1МА.3.2.2. зна да нацрта мрежу коцке и квадра

Мерење и мере

-Мерење дужи

( метар, дециметар и центиметар)

-Мере за време (час, минут, дан, седмица, месец)

14

--експериментална

- демонстративна игра

- интерактивна

Мерење и мере

1МА.1.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у једноставним ситуацијама

1МА. 1.4.2. зна да решава једноставне задатке са применом m,cm иdm

1MA. 1.4.3. уме да чита једноставније графиконе и табеле

Мерење и мере

1МА.2.4.1. уме да изрази одређену суму новца преко разкичитих апоена и рачуна са новцем у сложенијим ситуацијама

1МА.2.4.2.зна јединице за време (, минут и сат) и пореди временске интервале у једноставним ситуацијама

1МА.2.4.3. уме да користи податке приказане графички или табеларно у решавању једноставнијих задатака

Мерење и мере

1МА.3.4.1. зна јединице за време (минут и сат) и  уме да пореди временске интервале у сложенијим ситуацијама

Активности ученика и наставника

МАТЕМАТИКА   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  лепи
 • Ø  црта
 • Ø  доцртава
 • Ø  пресликава
 • Ø  манипулиша бројевима
  • Øпланира
  • Øорганизује
  • Øбира садржаје
  • Øбира методе и технике
  • Øусмерава
  • Øмотивише
  • Øреализује
  • Øдемонстрира
  • Øпреноси информације
  • Øобјашњава
  • Øдаје упутства
  • Øобезбеђује ресурсе
  • Øомогућава примену наученог
  • Øпартнер у учењу
  • Øпрати ефекте сопственог рада
  • Øпрати ефекте рада ученика

 • Øученици
 • Øнаставници
 • Øродитељи
 • Øучионица
 • Øдидактичка средства
 • Øуџбеници
 • Øстручна литература
 • Øбиблиотека
 • Øискуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

СВЕТ ОКО НАС - 72 часа

Оперативни задаци:

-          формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;

-          подстицање и развијање истраживачких активности деце;

-          подстицање уочавања узрочнопоследичних веза, појава и процеса;

-          слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално решавање једноставних проблем ситуација;

-          прихватање основних људских вредности за критеријум понашања према другима;

-          развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово очување

-         

Наставна тема

Број часова

Начини реализације

ИСХОДИ (СТАНДАРДИ)

Основни ниво

Средњи ниво

Напредни ниво

Где човек живи

-Насеља

- Рељеф и воде

-Саобраћај у насељу

18

- дијалошка

- амбијентална       - радионичарска

 -кспериментална

Живимо у насељу

1СОН.1.6.1. зна основне облике рељефа и површинских вода

1СОН.1.6.2. зна основне типове насеља и њихове карактеристике

Друштво

1СОН.1.5.1.  зна које друштвене групе постоје и ко су њихови чланови

1СОН.1.5.2.  зна основна правила понашања у породици, школи и насељу

Живимо у насељу

1СОН.2.6.1. препознаје и именује облике рељефа и површинских вода у свом месту и у околини

1СОН.3.4.1. разуме повезаност природно-географских фактора- рељефа, вода, климе- и делатности људи

 Друштво

1СОН.2.5.1. зна које су улоге различитих друштвних група и њихових чланова

1СОН.2.5..2.  зна која су права и обавезе чланова у различитим друштвеним групама

 Живимо у насељу

1СОН.3.6.1. зна шта је претходило, а шта је уследило након важних  догађаја и појава

 Друштво

1СОН.3.5.1. разуме заједничке карактеристике друштвених група и разлике међу њима

1СОН.3.5.2. разуме да се права и обавезе чланова друштвених група међусобно допуњују

Кретање у простору и времену

-Кретање у простору

-Кретање у времену

11

- дијалошка

- кооперативна

- радионичарска    - играње

- проблемска

Кретање и орјентација у простору

1СОН.1.4.1. уме да препозна кретање тела у различитим појавама

1СОН.1.4.2. зна помоћу чега се људи орјентишу у простору: лева и десна страна, стране света, адреса, карактеристични објекти

1СОН.1.4.3. уме да одреди стране света помоћу Сунца

1СОН.1.4.4. зна јединице за мерење времена: дан, недеља, месец, година

1СОН.1.4.5. уме да прочита тражене информације са часовника

Кретање и орјентација у простору

1СОН.2.4.1. зна да кретање тла зависи од силе која на њега делује, врсте подлоге и облика тела

Кретање и орјентација у простору

1СОН.3.4.1. уме да примењује знања о странама света

Људска делатност

-Човек ствара

-Материјали (разноврсност материјала, својства и понашање)

13

- партиципативне

- решавање проблем

  ситуација

- дијалошка - демонстративна

- интерактивна

- кооперативна

- амбијентална

Екологија

1СОН.1.2.1. препознаје и именује природне ресурсе

1СОН.1.2.2. зна употрбну вредност природних ресурса

1СОН.1.2.3. разликује повољно и неповољно деловање човека по очување природе

 Материјали

1СОН.1.3.1. зна основна својства воде, ваздуха и земљишта

1СОН.1.3.2. зна да су вода у природи, ваздух и земљиште састављени од више материјала

1СОН.1.3.3. зна да својства материјала одређују њихову употрбу и препознаје примере у свом окружењу

Екологија

1СОН.2.2.1. разликује обновљиве и необновљиве природне ресурсе

1СОН.2.2.4. зна шта је добробит животиња и поступке којима се она штити

 Материјали

1СОН.2.3.1. зна сложенија својства воде и ваздуха: агрегатно стање и кретање

1СОН.2.3.2. зна да су различита својства воде, ваздуха и земљишта последица њиховог различитог састава

Материјали

1СОН.3.3.1.  разуме како загревање и хлађење воде и ваздуха утичу на појаве у природи

1СОН:3.3.2. примењује знање о променама материјала за објашњење појава у свом окружењу

Жива и нежива природа

-жива природа

-Биљке

-Животиње

-Човек

-нежива природа

-Вода

-Ваздух

-Сунце

-Земљиште

30

- - дијалошка илустративна демонстративна

- кооперативна

Жива и нежива природа

1СОН.1.1.1. прави разкику између живе и неживе природе

1СОН.1.1.2. зна ко и шта чини живу и неживу природу

1СОН.1.1.3. зна заједничке карактеристике живих бића

1СОН.1.1.4. уме да класификује жива бића према једном од следећих критеријума: изгледу, начину исхране, кретања и размножавања

1СОН.1.1.5. препознаје и именује делове тела живих бића

1СОН.1.1.6. разликује станишта према условима живота и живим бићима у њима

Жива и нежива природа

1СОН.2.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на очигледним примерима

1СОН.2.1.2. зна основне разлике између биљака, животиња и људи

1СОН.2.1.3. примењује вишеструке критеријуме класификације живих бића

1СОН.2.1.4. зна улогу основних делова живих бића

1СОН.2.1.5. разуме повезаност услова живота и живих бића у станишту

1СОН.2.1.6. разуме међусобну зависност живих бића у животној заједници

Жива и нежива природа

1СОН.3.1.1. разуме повезаност живе и неживе природе на мање очигледним примерима

1СОН.3.1.2. разуме функционалну повезаност различитих делова тела живих бића

Активности ученика и наставника

СВЕТ   ОКО   НАС   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  говори
 • Ø  пева
 • Ø  рецитује
 • Ø  описује
 • Ø  глуми
 • Ø  сече
 • Ø  лепи
 • Ø  размишља
 • Ø  имитира
 • Ø  манипулише словима и сликама
 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  уџбеник
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

ЛИКОВНА КУЛТУРА - 72 часа

Оперативни задаци:

-          ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и стваралачке имагинације;

-          опажање, објашњавање и реконструкција појава и ситуација;

-          оплемењивање животног и радног простора, контраст облика, карактер облика, коришћење материјала за рад, дејство светлости на карактер облика;

-          навика лепог писања (ћириличка и латиничка палиографија)

Садржаји програма

Број часова

Начини  и  поступци  остваривања садржаја

Циљеви и задаци садржаја програма

Кретање облика у простору

-Кретање више облика у простору, кретање једног облика у простору

-Појмови: кретање, простор

6

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- опажање и схватање кретања у простору

- опажање облика у кретању

- развијање стваралачке имагинације

Дејство светлости на карактер облика (светлост)

-Природна и вештачка светлост, силуета, сенка, фигура и позадина

Појмови: светлост, силуета

4

- дијалошка

- хеуристичка

- демонстративна

- кооперативна

- стицање искуства о дејству светлости на карактер облика

- упознају и уочавају појаву светлости и сенке која их прати

Амбијент-сценски простор

-Израда маски, костима и сцене

-Појмови: амбијент, сцена

6

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- хеуристичка

- илустративна

- ликовно учење у формирању сценског израза

- безбедно и примерено користе алатке и материјал за ликовно изражавање

Лепо писање са калиграфијом

-Писање латиничких слова упоредо са ћириличким словима

- Писање латиничких и ћириличких слова у складу са калиграфским принципима

16

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- развијати навику лепог писања

- развијати осетљивост за лепо писање ( ћирили-

  чна и латинична  палеографија)

Контраст

-Природни и вештачки облици, слагање-разлагање, једнобојан-вишебојан, обрађен-необрађен, прав-крив, једноставан-сложен

12

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- стицање искуства о контрасту облика, карактеру облика, коришћењу материјала за рад

- адекватно и активно учествује у презентацији   

  Радова

Разне врсте знакова и симбола

-Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци

4

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- стицање искуства о визуелним знаковима

- развијање маштовитог и стваралачког рада

Једнобојна композиција употребних предмета

-Једнобојна композиција употребних предмета

6

- дијалошка

- демонстративна

- кооперативна

- хеуристичка

- уочавање једнобојног и вишебојног кроз пра-

  ктичну активност

Замишљања

-Вербални опис, текст, фотографија

6

- дијалошка

- кооперативна

- хеуристичка

- ликовно изражавање доживљаја из искуства, непосредног окружења као и из маште

Преобликовање предмета њиховим спајањем (везивање)

-Преобликовање материјала или предмете њиховим спајањем

6

- дијалошка

- хеуристичка

- кооперативна

- стицање искуства о компоновању и рекомпоновању

- безбедно и правилно коришћење алатки и материјала за ликовно изражавање

Индивидуално коришћење различитих материјала за рад

( паковање )

6

- дијалошка

- хеуристичка

- кооперативна

- коришћење различитих ликовних и неликовних

  Материјала

Активности ученика и наставника

ЛИКОВНА   КУЛТУРА   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  уочава на примерима у окружењу
 • Ø  именује
 • Ø  разликује
 • Ø  црта
 • Ø  упоређује
 • Ø  посматра
 • Ø  препознаје
 • Ø  анализира
 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  дидактички материјал
 • Ø  стручна литература

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

МУЗИЧКА КУЛТУРА - 36 часова

Оперативни задаци:

-          певање песама по слуху;

-          слушање вредних дела уметничке и народне музике;

-          свирање на дечјим музичким инструментима;

-         извођење дечје, народне и уметничке музичке игре.

Наставни садржаји

Број часова

Начини  и  поступци  остваривања садржаја

Циљеви и задаци садржаја програма

Извођење музике певањем и свирањем

-Певање

-Певање песама по слуху различитог садржаја и расположења, трдицоиналне и уметничке музике из Уџбеника

- певање и извођење музичких игара из Уџбеника

-Певање једноставних модела и

25

- аудитивна

- дијалошка

- кооперативна

- демонстративна

- неговање способности извођења музике ( певање-свирање)

- извођење народних и уметничких дечјих игара

Слушање музике

-Слушање вокално- инструменталних композиција

- Слушање народних песама и игара

- Препознавање: гласова, инструмената, различитог темпа, динамичке разлике, расположења

5

- дијалошка

- кооперативна

- демонстративна

- аудитивна

- истраживачка

- развијање критичког мишљења ( исказивање осећања у музици која се изводи и слуша )

- стицање навике слушања музике,подстицањедоживљаја и оспособљавање за разумевање музичких порука

Музичко стваралаштво

-Опоншање звукова из непосредне околине

6

- кооперативна

- истраживачка

- дијалошка

- демонстративна

- развијање интересовања, музичке осетљивости

  и креативн

Активности ученика и наставника

МУЗИЧКА   КУЛТУРА   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  именује
 • Ø  разликује
 • Ø  црта
 • Ø  упоређује
 • Ø  посматра
 • Ø  препознаје
 • Ø  комуницира
 • Ø  репродукује
 • Ø  меморише
 • Ø  повезује
 • Ø  игровне активности

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  дидактички материјал
 • Ø  стручна литература

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ - 108 часова

Оперативни задаци:

-          подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;

-          стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове средине;

-          задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром;

-          стицање моторичким умења у свим природним облицима кретања у различитим условима.

стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колекстиван живот и рад


Наставни садржаји

Број часова

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Ходање и трчање

Ходање на различите начине

- Трчање различитим темпом

34

- разговор

- демонстрација

- практична активност

- разликује правилно од неправилног држања тела

- развијање и усавршавање моторичких способности

Скакање и прескакање

-Прескакање вијача

-Прескакање палица

-Скок удаљ

- Скок увис

16

- разговор

- демонстрација

- практична активност

- развијање координације, гипкости, равнотеже  и експлозивне снаге

Бацање и хватање

-Бацање лоптица из места

-Вежбе руковања лоптом

3

- практична активност

- демонстрација

- разговор

- изводи покрет у задатом смеру

- вешто изводи једноставне форме природног  

   Кретања

Вишења и пењања

-Помицање улево и удесно на дохватном вратилу

-Пењање уз лестве

15

- практична активност

- демонстрација

- разговор

- вешто изводи једноставне форме природног  

   кретања

- слуша упутства и изводи покрет у задатом смеру

Вежбе на тлу и равнотеже са реквизитима

-Колут напред

-Вежбе на тлу

-Вежбе на греди

-Вежбе реквизитима(плице, вијаче и обручи9

-Бежбе упором рукама

31

- демонстрација

- практична активност

- вешто изводи задате вежбе са реквизитима

- уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике међу вршњацима

Ритмичке вежбе и народни плесови

-Пескакање вијаче

(дечји поскок)

-Плесови: Ми смо деца весела и једно коло по избору

9

- дијалог

- практична активност

- демонстрација

-  усклађује једноставне и задате покрете уз му зику

- правилно изводи основне кораке народних плесова

Активности ученика и наставника

ФИЗИЧКО   ВАСПИТАЊЕ   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Математика
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  вежбање
 • Ø  разговор
 • Ø  самосталан и интерактиван рад
 • Ø  упоређивање
 • Ø  играње
 • Ø  посматрање
 • Ø  процењивање
 • Ø  сарадња
 • Ø  креирање

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  игралиште
 • Ø  фискултурна сала
 • Ø  учионица
 • Ø  искуство ученика
 • Ø  стручна литература

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

Б. ОБАВЕЗНО ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ - 36 часова

Оперативни задаци:

-          подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;

-          подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других;

-          развијање комуникативне способности, вербалне и невербалне комуникације и вештина ненасилне комуникације;

-          оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању;

-          развијање креативног изражавања;

-          оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују у њиховом остваривању;

-          развијање и неговање основних људских вредности.

Садржаји програма

Број часова

Активности ученика у образовно-васпитном раду

Активности наставника у образовно-васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Подстицање групног рада,договарање о сарадњи са вршњацима и одраслима

2

- разговара

- црта

- закључује

- слуша

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- илустративна

- подстицање групног рада,договарања и сарадње са вршњацима и одраслима

- активно учествовање у процесу васпитања

Подстицање развоја само-

свести, самопоштовања и

уважавања других

3

- слуша

- разговаеа

- црта

- препознаје своја

  осећања

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- подстицање самосвести,самопоштовања и уважавања других

- развијати самопоштовање и самопоуздање

Оспособљавање ученика

да препознају и разумеју

сопствена осећања и по-

требе и њихову међусобну

повезаност и да штите и

остварују своје потребе иначин на који не угрожавадруге

7

- слуша

- разговара

- илуструје

- користи технике

  опуштања и вежбе

  кретања

- игра асоцијација

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- илустративна

- оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну повезаност, да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге

Развијање комуникативне

способности,невербалне ивербалне комуникације,

вештина ненасилне кому-

никације

4

- слуша

- разговара

- закључује

- препознаје

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- игра улога

- развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације, вештина ненаси лне комуникације

Оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавањусукоба и вршњачком посредовању

4

- посматра

- проверава

- комуницира

- разговара

- игра се

- имитира

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- игра улога

- демонстративна

- оспособљавање ученика за примену вештина

  ненасилне комуникације у решавању сукоба и вршњачком поседовању

Оспособљава ученике даупознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и даактивно доприносе развоју школе по мери детета

4

- слуша

- разговаеа

- црта

- игра се

- изражава своја ми-

  шљења и искуства

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- монолошка

- демонстративна

- развијање креативног изражавања

- оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета

Оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у њиховом остваривању

6

- слуша

- разговаеа

- црта

- игра се

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- истраживачка

- игра улога

- оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да буду способни  да активно учествују у њиховом остваривању   

Развијање и неговање

основних људских вредности

4

- слуша

- разговаеа

- црта

- игра се

- имитира

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- радионичарска

- дијалошка

- игра улога

- илустративна

- развијање и неговање основних људских вредности

Евалуација

2

- разговара

- процењује

- презентује

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

- дијалошка

- монолошка

- демонстративна

- развијати способност процењивања и критичког мишљења о свом раду

- упознати родитеље са резултатима оствареног програма

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

   1.

Сусрет родитеља, наставника и ученика

   2.

Упознавање ученика са садржајем предмета и начином рада

   3.

Репортери

   4.

Поносим се што...

   5.

Изражавање захвалности другоме

   6.

Речник осећања

   7.

Како се ко осећа

   8.

О стиду и срамоти

   9.

Љубомора

 10.

Кривица

 11.

Ја и љубав

 12.

Моје потребе

 13.

Како да ти кажем

 14.

Слушање и неслушање

 15.

Да ли се чујемо

 16.

Чујем ти срце

 17.

Кад ја нећу

 18.

Посредовање у сукобу између дечака и девојчица

 19.

Посредовање у сукобу између ученика истог пола

 20.

Посредовање у сукобу између родитеља и деце

 21.

Породично стабло

 22.

Жирафе у учионици

 23.

Шта се коме допада

 24.

Шта можемо да урадимо

 25.

Дечја права

 26.

Моја одговорност

 27.

Кад деца крше дечја права

 28.

Кад родитељи крше дечја права

 29.

Кад одрасли у школи крше дечја права

 30.

Различити смо, али су нам права иста

 31.

Ја то већ умем

 32.

Шта кад се то деси?

 33.

Мој омиљени јунак из приче, бајке, филма

 34.

Сарадња

 35.

Ја пре – Ја после

 36.

Презентација рада родитеља

Активности ученика и наставника

ГРАЂАНСКО   ВАСПИТАЊЕ   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  кроз размену о томе шта воле да раде и цртање својих аутопортрета и осећања откривају своје особености, међусобне разлике и сличности
 • Ø  кроз игру преображаја, размену о сопственим особеностима и вредностима, цртање сопственог знака упознају себе и друге
 • Ø  кроз евоцирање и цртање пријатних и непријатних успомена интегришу прошла искуства
 • Ø  кроз игру поверења уче да се узајамно подржавају
  • Ø  кроз евоцирање и цртање снова уче да изразе и контролишу своја приватна искуства
  • Ø  кроз цртање и игру маште уче да артикулишу своје жеље и захтеве
  • Ø  кроз цртање и размену уче да остваре право на развој и сагледавају себе из различитих перспектива

 • Øпланира
 • Øорганизује
 • Øбира садржаје
 • Øбира методе и технике
 • Øусмерава
 • Øмотивише
 • Øреализује
 • Øдемонстрира
 • Øпреноси информације
 • Øобјашњава
 • Øдаје упутства
 • Øобезбеђује ресурсе
 • Øомогућава примену наученог
 • Øпартнер у учењу
 • Øпрати ефекте сопственог рада
 • Øпрати ефекте рада ученика

 • Øученици
 • Øнаставници
 • Øродитељи
 • Øучионица
 • Øприродна и друштвена средина
 • Øпредмети из окружења
 • Øискуство ученика
 • Øдидактички материјал
 • Øстручна литература
 • Øокружење

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

ВЕРСКА НАСТАВА -  ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Циљеви и задаци:

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) јесте да пружи целовит православни погледна свет и живот, уважавајући две димензије: историјски хришћански живот(историјску реалност Цркве) и есхатолошки живот(будућу димензију идеалног).То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота и постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђенје(литургијско, као и подвижничко искуство Православне цркве) овухвата све позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну припадност и верско образованје. Све то остварује се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота(однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом.       

Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) јесу да код ученика:

-          развије отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и егоцентризам;

-          развије способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом која нас окружује, као и сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божију и за себе,

-          развије тежњу ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из сопственог народа и сопствене цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским заједницама и културама  другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже измђу заједнице и властите личности и ка остваренју сусрета са светом, са природом, и пре и после свега, са Богом;

-          изгради способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;

-          изградисвест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.

Садржаји програма

број часова

Начини извођења наставе

Циљеви и задци садржаја програма

Бог је заједница личности Оца, Сина и Светога Духа (биће као заједница, као љубав)

6

фронтални

индивидуални

-схватање да је постојање израз заједништва личности, а да личност постоји само у заједници слободе са другом личношћу

-хватање да је Бог заједница конкретних личности : Оца , Сина и Светога Духа

Структура Литургије – цркве епископ, свештеници, ђакон и народ)

6

фронтални

индивидуални

- упознају структуру Литургије

- пазликују радње на Литургији

- постану чланови Литургијске заједнице

Литургија откривење Бога (литургијско искуство Бога, личности, слободе, љубави. Бог  као биће заједнице)

6

фронтални

индивидуални  групни

-Уоче да се на Литургији пројављује Бог као заједница личности: Оца, Сина – Христа и Светог Духа

-да богољубље истовремено значи човекољубље

Литургија је и присуство Христово и ишчекивање доласка Христовог (љубављу према Христу чинио да је Он присутан међу нама на литургији иако је физички одсутан)

3

фронтални

индивидуални

-уоче да је Исус Христос, и ако физички одсутан, присутан на Литургији као плод наше љубави према Њему

Постојање природе је израз љубави Бога и човека

11

фронтални

индивидуални

-на прави начин схвате заједницу Бога и човека кроз заједницу љубави и као заједницу љубави

Бог је створио свет да с њим има вечну заједницу љубави преко човека и да у тој заједници човек буде вечно и непоновљиво биће

4

фронтални

индивидуални

- уоче да Литургија није обичан догађај

- да је Бог жива личност која је постала човек и зато среће преко човека на Литургији

Активности ученика и наставника

ВЕРСКА   НАСТАВА   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Природне науке
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  и родитељи и ученици заузимају места за седење у кругу, изговарају своја имена и једну ствар коју воле
 • Ø  узимање учешћа у представљању
 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор

В. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

 

Народна традиција - 36 часова

Оперативни задаци:

-          упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице);

-          упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке, успаванке, разбрајалице);

-          усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима;

-          основне разлике између градског и сеоског начина живота;

-          сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње;

-          основни и општи празници, обичајно обредне радне везане за њих.

Р.Б.

Наставна тема

Број часова

1.

Kућа

32

2.

Биљке

4

                                                                           Укпно :

36

НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

 

Садржаји програма

Број

часова

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности наставника у образовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Кућа

32

-    слуша

-    разговара

-    истражује

-    сазнаје

-    сакупља

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-постављање занимљивих питања

-    монолошка

-    дијалошка

-    демонстративна

-    истраживачка

-    илустративна

-    стваралачка

-    стицање елементарног знања о разлици између градског и сеоског живота

-    упознати традиционалну културу народа у ужем и ширем окружењу

БИЉКЕ

4

-    слуша

-    разговара

-    прави

-    игра се

-    пева и плеше

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише-координира

-постављање занимљивих питања

-    монолошка

-    дијалошка

-    демонстративна

-    метод игре

-    стваралачка

-    упознати основне и опште празнике

-    упознати основне елементе дечјег фолклора

-    развијати општу културу

Активности ученика и наставника

НАРОДНА   ТРАДИЦИЈА -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Свет око нас
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  говори
 • Ø  пева
 • Ø  описује
 • Ø  сече
 • Ø  лепи
 • Ø  стваралачки размишља
 • Ø  изводи огледе

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

Чувари природе - 36 часова

Оперативни задаци:

-          упознавање појма и основних елемената животне средине;

-          уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини;

-          развијање одговорног односа према себи и животној средини;

-          развијање навика за рационално коришћење природних богатстава;

-          развијање радознали, креативности и истраживачких способности;

-          развијање основних елемената логичког и критичког мишљења;

Р.Б.

Наставна тема

Број часова

1.

Животна средина

3

2.

Природне појаве и промене у животној средини

10

3.

Загађивање животне средине

10

4.

Заштита животне средине и заштита здравља

13

                                                                         Укупно:                                                      

36

ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА 36

Садржаји програма

Бр.

час.

Активности ученика у образовно васпитном раду

Активности наставника у образовно васпитном раду

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Животна средина

3

-    слуша

-    разговара

-    посматра

-    открива

-    сазнаје

-    илуструје

-    прави

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-    дијалошка

-    демонстративна

-    патиципативна

-    истраживачка

-    илустративна

-    игра

-    развијати одговорност према очувањеу животне средине

-    упознати услове живота

-    упознати биљни и животињски свет и творевине људског рада

Природне појаве и промене у животној средини

10

-    посматра

-    прати

-    уочава

-    бележи

-    разговара

-    илуструје

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-    дијалошка

-    демонстративна

-    истраживачка

-    илустративна

-    уочавати и описивати основне појаве и промене у животној средини

-    развијати истраживачки дух, самосталност и стваралаштво

Загађивање животне средине

10

-    слуша

-    посматра

-    уочава

-    бележи

-    презентује

-    илуструје

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-    дијалошка

-    демонстративно-илустративна

-    истраживачка

-    уочавати и описивати појаве које угрожавају животну средину

-    изграђивати личне критичке ставове према загађењу животне средине

Заштита животне средине и заштита здравља

13

-    слуша

-    разговара

-    брине

-    користи

-    истражује

-    бележи

-    илуструје

-    игра се и имитира

-усмерава

-наводи

-ствара ситуацију

-сугерише

-поставља проблем

-подстиче

-дискутује

-анализира

-мотивише

-координира

-наводи на повезивање и примену знања

-постављање занимљивих питања

-организује и усмерава извођење огледа

-    дијалошка

-    текстуална

-    истраживачка

-    илустративна

-    игра улога

-    формирати навике и развијати одговоран однос према себи и животно средини

-    стицати знања о правилној и здравој исхрани, а све у циљу очлувања здравља

-    развијати радозналост, критичност, самокритичност и креативност

Активности ученика и наставника

 ЧУВАРИ  ПРИРОДЕ   -   II разред

Образовна област

(корелација)

Активности

Ресурси

Сарадници

Ученик

Наставник

 • Ø  Српски језик
 • Ø  Ликовна култура
 • Ø  Музичка култура
 • Ø  Свет око нас
 • Ø  Физичко васпитање
 • Ø  Здравствено васпитање

 • Ø  слуша
 • Ø  чита
 • Ø  пише
 • Ø  говори
 • Ø  пева
 • Ø  описује
 • Ø  сече
 • Ø  лепи
 • Ø  стваралачки размишља
 • Ø  изводи огледе

 • Ø  планира
 • Ø  организује
 • Ø  бира садржаје
 • Ø  бира методе и технике
 • Ø  усмерава
 • Ø  мотивише
 • Ø  реализује
 • Ø  демонстрира
 • Ø  преноси информације
 • Ø  објашњава
 • Ø  даје упутства
 • Ø  обезбеђује ресурсе
 • Ø  омогућава примену наученог
 • Ø  партнер у учењу
 • Ø  прати ефекте сопственог рада
 • Ø  прати ефекте рада ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  учионица
 • Ø  природна и друштвена средина
 • Ø  предмети из окружења
 • Ø  стручна литература
 • Ø  библиотека
 • Ø  искуство ученика

 • Ø  ученици
 • Ø  наставници
 • Ø  родитељи
 • Ø  ПП служба
 • Ø  директор
 • Ø  друштвена средина

 

Г. ОБЛИК ОБРАЗОВНО- ВАСПИТНОГ РАДА

ДОПУНСКА НАСТАВА

СРПСКИ ЕЗИК

 

Садржаји програма

Број часова

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

Књижевност :

- Поезија

- Проза

- Драма

-Текстови из Читанке

- Домаћа лектира:

-Породичне и шаљиве песме- избор

-Избор из поезије Љубивоја Ршумовића и Добрице Ерића

-Избор из Антологије српске поезије за децу (приредио Душан Радовић)

-Српске народне бајке- избор

Ханс Кристијан Андерсен: Бајке  (избор)

-Читање текста

-Читање наглас и у себи с разумевањем прочитаног

-Усмерено читање

-Читање у себи као припрема за смостално читање и учење

-Тумачење текста

-Саопштавање утисака о прочитаном тексту

-Разумевање прочитаног текста

-Систематично усвајање књижевних и функционалних појмова

-Књижевни појмови

(песма, фабула, ликови, басна, бајка, драма, дијалог)

4

- дијалошка

- текстуална

- илустративна

- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког )

- поступно и систематично оспособљавање ученика за лигичко схватање и критичко процењивање текста

- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служи  

Језик

- Граматика

-Реченице по значењу и облику

-Главни делови реченице

-Именице (врста, род и број)

-Глаголи (глаголска времена)

-Подела речи на слогове

- Правопис

-Употреба великог слова у писањуличних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица

(једноставнија решења)

-Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним реченицама

-Скраћенице

-Велико почетно слово и знакови интерпункције

-Усвајење латинице (читање и писање)

16

- дијалошка

- текстуална

- демонстративна

- игра

- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика

- савладавање читања и писања латинице

Језик

- Граматика

-Реченице по значењу и облику

-Главни делови реченице

-Именице (врста, род и број)

-Глаголи (глаголска времена)

-Подела речи на слогове

- Правопис

-Употреба великог слова у писањуличних имена и презимена, надимака уз лично име, имена животиња, вишечланих географских имена и улица

(једноставнија решења)

-Писање речце ли у упитним реченицама и речце не уз глаголе у одричним реченицама

-Скраћенице

-Велико почетно слово и знакови интерпункције

-Усвајење латинице (читање и писање)

16

- дијалошка

- посматрачка

- метод писаних радова

- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво, усмено и писмено изражавање; богаћење речника, језичког и слилског израза

МАТЕМАТИКА

Садржаји програма

Број часова

Начин и поступак остваривања

Циљеви и задаци садржаја програма

1. Понављамо градиво првог разреда

-Сабирање и одузмање природних бројева до 100

-Једноставни текстуални задаци

2

- именовање

- упоређивање

- поновити градиво првог разреда

Природни бројеви до 100

-Сабирање и одузимање природних бројева до 100

-Множење и дељење природних бројева до 100

-Изрази (две операције, заграде, редослед рачунских операција)

-Слово као замена за неки број

-Одеђивање непознатог броја

-Појам половине и четвртине

-Разумевање једноставнијх задатака (највише две операције)

24

- демонстративна

- интерактивна

- илустративна

- савладавање основних операција с природним бројевима као и основних знакова тих операција

- упознају употребу слова као ознаку за непознати број

- умеју да решавају једноставне текстуалне задатке са једном и две рачунске операције, као једначине са једном операцијом

Геометријски облици

-Предмети облика лопте, ваљка, квадра и коцке, упоређивање предмета по облику, ширини, висини и дебљини

-Дуж, права и полуправа

-Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадртаној мрежи

5

- демонстративна

- интерактивна

- илустративна

- упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе

- уочавају и стичу спретност у цртању праве, дужи, кривих и изломљених линија

- уочавају и цртају

правоугаоник и квадрат на

  квадратној мрежи

Мерење и мере

-Мерење дужи

( метар, дециметар и центиметар)

-Мере за време (час, минут, дан, седмица, месец)

5

- демонстративна

- игра

- интерактивна

- упознају и примењују мере за дужину и време

- оспособити ученике за прецизност у мерењу

Д. ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

ПРОГРАМ  РАДА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ

Време реализације

Активности/теме

Начин реализације:

Носиоци реализације

-септембар

-         Упознавање са планом рада за ову школску годину

-         Кућни ред у школи

-         Избор Одбора одељенске заједнице и њен рад

-         Наше обавезе, наше одговорности

-разговор

-дискусија

-одељењски старешина

-ученици

-октобар

-         У сусрет Дечијој недељи

-         Учешће у активностима Дечије недеље

-         Радионица: Моје жеље – психолог школе

-         Упознавање са Конвенцијом дечјих права

-разговор

-дискусија

-едукативна радионица

-одељењски старешина

-ученици

- Дечији савез

-стручни сарадник

-новембар

-         Правилна исхрана

-         Ругати се не значи шалити се

-         Шта замерам родитељима

-         Вршњачка едукација о одрживом развоју

-разговор

 -дискусија

-одељењски старешина

-ученици

-сарадници Завода за јавно здравље

-децембар

-         Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни, непожељног понашања

-         Превенција насиља – педагог школе

-         Породични и други празници

-         Весело одељенско дружење

-разговор

-дискусија

-едукативна радионица

-одељењски старешина

-ученици

-стручни сарадник

-јануар

-         Разговор о првом просветитељу Светом Сави

-         Ведар одељенски састанак и зидне новине

-разговор

-одељењски старешина

-ученици

-фебруар

-         Шта да учинимо да нам успех буде бољи

-         Гледали смо, интересује ме...

-         Како разрешити конфликт и помоћи другу када му је тешко

-         Чистоћа је пола здравља

-разговор

-дискусија

-ученици

-одељенски старшина

-март

-     Живот у одељењу – однос дечака и девојчица

-  Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање

-      Када бих могао, променио бих...

-      Да ли сам задовољан постигнутим успехом

-едукативна

радионица

-разговор

-дискусија

-одељењски старешина

-стручни сарадник

- ученици

-април

-    Све што знамо о штетности никотина, алкохола и дроге

-     Кад имаш проблем...

-   Лепо понашање: на улици, у школи, породици, биоскопу...

- Учествујемо у прослави Дана школе

-разговор

-дискусија

-едукативна

радионица

-ученици

-одељенски старешина

-стручни сарадник

-мај

-   Лепа реч и гвоздена врата отвара

-   Мој хоби

-   Припрема за извођење екскурзије                                     -  Како да сачувамо свет око себе-                                                               

-дискусија

-разговор

- ученици

-одељенски старешина

-јун

-    Покажи шта знаш

-    Ведар одељенски састанак

-разговор

-ученици

-одељенски старешина

НАСТАВА У ПРИРОДИ

Наставне области

Број часова

Активности у образовно-

васпитном раду

Основни облици извођења програма

Циљеви и задаци садржаја програма

Српски језик

6

- посматрање

- уочавање

- причање

- описивање

- писање

- читање

- дијалошка

- текстуална

- писаних радова

- излагања

- Развијање способности посматрања и 

  уочавања  б/огатства облика, боја, звуко-

  ва и гласова у при роди

- Доживљавање лепог у природи

- Богаћење речника

- Упућивање ученика да доживљавају, ра-

  зумеју и изражавају слике и осећања

  израженим у књижевним текстовима

- Изражавање сопственог утиска

- Развијање и неговање сарадничких односа

Математика

6

- процењивање

- израда задатака

уочавање

- практицан рад

- закључивање

- дијалошка

- текстуална

- демонстративна

- писаних радова

- Примена стечених знања

- Стицање нових знања о разломцима и

  примена истих на решавању текстуа-

  лних задатака

Природа и друштво

3

- разгледање

- посматрање

- уочавање      сличности

  и разлика

- упознавање прошлости

- дијалошка

- систематско посматрање

- текстуална

- писаних радова

- Уочавање сведока прошлости

- Развијање родољубивих осећања

- Уочавање разлика и сличности међу кра

  јевима

Музичка култура

2

- певање

- играње

- слушање

- извођење

- дијалошка

- демонстративна

- илустративна

- Подстицање расположења и ведрине

- Певање и играње научених игара, разви-

  јање стваралаштва, креативности и ори-

  гиналности

Физичко васпитање

4

-  трчање

- шетање

- такмичење

- одржавање личне

  хигијене

- игра

- демонстративна

- дијалошка

- самосталног рада

- Развијање издржљивости, истрајности,

  упорности, спретности, такмичарског

  духа, толеранције, координације и фи-

  зичких способности

- Развијање хигијенских навика ради ефи

  каснијег очувања здравља и повећања

  отпорности организма

Ликовна култура

4

- посматрање

- цртање

- сликање

- израда

- дијалошка

- демонстративна

- практичан рад

- Цртање, сликање, израда на основу непо

  средног опажања околине

- Развијање смисла за лепо и уредно

Грађанско вапитање

1

- причање

- цртање

- дијалошка

- парактичан рад

- текстуална

Развијање другарства и пријатељства

- Поштовање разлика

- Уважавање својих и туђих потреба

ВАННАСТАВНЕ   АКТИВНОСТИ

Пешачки излети

(рекреативно-сазнајног карактера)

7

- шетање

- уочавање

- учење

- прављење херба-

  ријума

 

- излагања

- дијалошка

- очигледности

- практичних радова

- Развијање правилног односа према природи и њеном очување

- Стицање нових знања

- Примена стечених знања на очигледним, природним објектима

- Упознавање околине 

- Развијање спретности и кондиције у природи

- Боравак на чистом ваздуху ради очувања здравља ученика

Културно-забавне активности

7

- играње

- певање

- креирање маски и

  фризура

- имитирање

- такмичење 

- демонстративна

- експериментална

- практичних радова

- Неговање лепоте и задовољства у дружењу, развијање другарства

- Развијање такмичарског духа

- Подстицање оригиналности и креативности

- Неговањење смисла за хумор

Час одељенског старешине

3

- причање

- размена искуства

- прилагођавање

- учење

- примена правила

  понашања

- излагање

- разговор

- демонстративна

- Развијање другарских  и пријатељских односа

- Прилагођавање новим условима живота

- Подстицање на културно понашање у различитим животним ситуацијама

  (шетњи, игри, ресторану, купатилу,

  соби, дискотеци, продавници…)

- Развијање осећања припадања у групи

- Развијање толеранције и сарадње

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA