Четврти разред

4  РАЗРЕД

СРПСКИ  ЈЕЗИК

Настава српског језика у четвртом разреду одвија се три пута недељно уз годишњи фонд од 108 часова. Допунска настава се одвија свеке друге недеље и прати индивидуалне потребе ученика.

Циљеви и задаци наставе српског језика су:

 • Оспособљавање ученика за читање на глас и у себи;за читање као увод за разговор о тексту, за казивање напамет научених поетских и прозних целина, за сценске импровизације, за формирање читалачког укуса, стицање способности вредновања књижевног текста и одабирање књига;
 • Ученици треба да стичу и проширују знања о простој реченици и њеним деловима;
 • Ученици треба да савладају основне појмове о промењивим речима (именице, заменице, придеви, бројеви и глаголи ).
 • Из подручја језика и правописа ученике треба оспособити за: правилан изговор свих сугласника и гласовних група у складу са књижевно-језичким нормама; правилну употребу великог слова у писању; да примене стечена знања у пракси, говору и писању.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

 1. 1.      Ми растемо                                                             7 : 10
 2. 2.      Децо гледајте пада лист                                        11 : 11
 3. 3.      Шета зима нашим селом                                      11 : 11
 4. 4.      Кад пролеће дође                                                  16 : 15
 5. 5.      Ево лета, класје жути                                             8 : 8

УКУПНО                                                                              53 : 55

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

У четвртом разреду настава техничког образовања се одвија два пута недељно уз годишњи фонд од 72 часа.

Циљ наставе техничког образовања је:

 • Допринос радном и политехничком образовању;
 • Испитивању интересовања ученика као и развијању постојећих и подстицању нових интересовања ученика за поједине технике;
 • Развијање вештина и друштвено корисних навика, склоности и одговорности.

Задаци су:                   

 • Пружање одговарајућег радно-техничког образовања и опште припреме за касније образовање;
 • Подстицање интересовања ученика за техничко и развијање поверења у сопствене снаге и усмеравање ученика на оне активности које могу  да обезбеде активно учешће у производњи добара;
 • Упознавање са материјалима који се чешће користе у једноставним производним процесима
 • Навикавање ученика на одређену организацију рада, међусобну сарадњу и тимски рад.

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

 1. 1.      Основи графичког приказивања у техници и свакодневном животу    7 : 8
 2. 2.      Склапање и расклапање модела                                                                7 : 8
 3. 3.      Обликовање материјала                                                                             8 :  7
 4. 4.      Производња и употреба хартије                                                                9  : 9
 5. 5.      Обрада картона                                                                                           5  : 4

УКУПНО                                                                                                                    36 : 36

МАТЕМАТИКА

Настава математике се одвија три пута недељно, уз годишњи фонд од 108 часова. Допунска настава се одвија сваке друге недеље и прати индивидуалне потребе ученика.

Циљеви и задаци наставе математике су:

 • Учење рачунских операција ( сабирање, одузимање, множење и дељење ) у оквиру броја 100;
 • Учење таблице множења и дељења;
 • Упознавање
 •  и усвајање елемената правог угла, правоугаоника, квадрата;
 • Оспособљавање ученика за практичну примену стечених знања;
 • Упознавање јединица за време ( минут, секунд ).

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

 1. 1.      Обнављање градива                                                       3 : 5
 2. 2.      Множење и дељење до 100                                           7 : 10
 3. 3.      Геометријске фигуре                                                       13 : 15
 4. 4.      Таблица множења и дељења                                        15 : 20
 5. 5.      Мерење и мере                                                                 2 :  4
 6. 6.      Задаци за понављање и вежбање                                 3 : 11

УКУПНО                                                                                               43 : 65

 МУЗИЧКА КУЛТУРА

Настава музичке културе се у четвртом разреду одвија једанпут недељно, уз годишњи фонд од 36 часова.

  

     Циљеви и задаци наставе музичке културе су:

 • Развијање љубави и интересовања за музику;
 • Упознавање и разликовање звучно и визуелно музичких инструмената, појединачно и групно;
 • Неговање способности за заједничко музицирање са хором, оркестром и у музичким играма;
 • Развијање музичких перцепција уз основне музичке способности- музички ритам, слух и меморију.

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ

 1. 1.      Извођење музике певањем народних                    4   :  6

и уметничких песама

 1. 2.      Извођење ритмова и игара уз покрет                      3   :  4
 2. 3.      Упознавање музичког дела слушањем музике      5   :  6
 3. 4.      Подручје дечијег музичког стваралаштва              3   :  5

УКУПНО                                                                                                     15   : 21

 ПСИХОМОТОРНЕ ВЕЖБЕ

Психомоторне вежбе се у четвртом разреду одвијају два пута недељно, уз годишњи фонд од 72 часа.

Циљеви и задаци психомоторних вежби су:

 • Отклањање или ублажавање специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психофизичког понашање.
 • Развијање моторике- моторичких вештина и спретности при кретању, манипулисању и координирању покрета, њиховој контроли, брзини, тачности и равнотежи;
 • Развијање говора и језика, когнитивних функција;
 • Допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, способности опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини;
 • Припремање ученика и олакшавање њиховог учења почетног читања и писања и сличних захтева у другим областима школског учења;
 • Вежбе опште реедукације психомоторике преко кинестезије и свих чула истовремено обнове дететова искуства о себи, о себи у односу на простор и време и о себи у односу на друге.

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ

 1. 1.      Вежбе за доживљај телесне целовитости                                    5   :  5
 2. 2.      Вежбе за кординацију покрета                                                      4   :  4
 3. 3.      Вежбе орјентације у објективном простору                                 3   :  3
 4. 4.      Вежбе за контролу импулсивности                                               3   :  3
 5. 5.      Вежбе чула                                                                                      10  : 10
 6. 6.      Вежбе за аудитивно опажање                                                       3   :  5
 7. 7.      Вежбе за тактилно опажање                                                          3   :  5
 8. 8.      Вежбе за опажање мириса и укуса                                               3   :  3

УКУПНО                                                                                                      34   : 38

 ПРАКТИЧНИ  РАД

Практични рад се у четвртом разреду одвија једанпут недељно, уз годишњи фонд од 36 часова.

Циљеви и задаци практичног рада су:

 • Непосредно и практично ангажовање ученика на одржавању и стварању повољних услова за живот и рад у школи;
 • Ангажовање у одржавању зелених површина и заштити животне средине;
 • Практично упознавање разноврсних облика производног и другог друштвено корисног рада;
 • Развијање и формирање правилног односа према раду и радним људима;
 • Путем разноврсних активности буду обавештени о избору позива ради што успешније касније професионалне оријентације.

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ

 1. 1.      Уређење школског простора                                                     3   :  5
 2. 2.      Израда украсних предмета                                                       2   :  2
 3. 3.      Основе домаћинства                                                                 3   :  7
 4. 4.      Лична хигијена                                                                           3   :  3
 5. 5.      Народна  традиција                                                                   1   :  3
 6. 6.      Групни  рад                                                                                 2   :  2

УКУПНО                                                                                                 14   :  22

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Настава ликовне културе у четвртом разреду одвија се једанпут недељно, уз годишњи фонд од 36 часова.

Циљеви и задаци ликовне културе су:

 • Подстицање и развијање стваралачког мишљења и маште;
 • Развијање фине мускулатуре шаке и визуелне перцепције;
 • Оплемењивање живота и радног простора;
 • Усвајање знања о боји и креативни рад са односима боја;
 • Координација ликовног рада и звука, покрета, литерарног израза;
 • Препознавање ликовних техника и примењивање истих.

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ

 1. 1.      Колаж                                                                                                  6   :  4
 1. Примарне и секундарне боје                                                       4   :  4
 2. Сликарски материјали и технике                                                3   :  5
 3. Маса, волумен, површина, простор                                           4   :  6

УКУПНО                                                                                                        17   :  19

ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ

Настава физичког васпитања у четвртом разреду се одвија три пута недељно, уз годишњи фонд од 108 часова.

Циљеви и задаци физичког васпитања су:

 • Стицање и развијање здравствено-хигијенских навика;
 • Задовољавање потребе ученика за кретањем, стварање трајне навике да се физичко вежбање угради у свакодневни живот и културу живљења;
 • Подстицање хармоничности физичког развоја и правилног држања тела;
 • Усвајање одређеног фонда моторичких знања, умења и новина.

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ

 1. 1.      Ходање и пузање                                                                       7   :  8
 2. 2.      Трчање                                                                                         8   :  8
 3. 3.      Скокови                                                                                        4   :  5
 4. 4.      Бацање лопте                                                                             7   : 10
 5. 5.      Зимске активности                                                                   2   :   6
 6. 6.      Елементи дечије игре                                                             10  :  14
 7. 7.      Излети                                                                                           2  :    4
 8. 8.      Игре у учионици                                                                         5  :  8

УКУПНО                                                                      45  : 63

 

 

 ПРИРОДА  И  ДРУШТВО

Настава приподе и друштва се у четвртом разреду одвија два пута недељно, уз годишњи фонд од 72 часа.

Циљеви и задаци наставе природе и друштва су:

 • Стицање нових и проширивање старих знања о школском реду и раду;
 • Развијање љубави према природи, чувању, заштити и унапређењу животне средине;
 • Стицање знања о странама света и орјентацији у простору;
 • Стицање елементарних знања о рељефу, природним богатствима краја;
 • Стицање основних знања о обележјима биљака и животиња и међусобној зависности живе и неживе природе.

НАСТАВНЕ  ТЕМЕ

 1. 1.      Живот и рад у школи                                                                             3   :  5
 1. Промене у природи                                                                               4   :  4
 2. Живот и рад у родитељском дому                                                     8   :  7
 3. Изглед краја и орјентација у њему                                                   12  : 13
 4. Извори топлоте                                                                                        4   :  2
 5. Биљке и њени родови                                                                            2   :  3
 6. Саобраћај у нашем крају                                                                       3   :  2

УКУПНО                                                                                                           36 : 36

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA