Други разред

2  РАЗРЕД

 СРПСКИ  ЈЕЗИК

Настава Српског језика у другом разреду се одвија три пута недељно што даје годишњи фонд од 108 часова. Допунска настава се одвија сваке друге недеље у зависности од индивидуалне потребе ученика.

Циљ наставе Српског језика је овладавање српским књижевним језиком и оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање и општење, доживљавање и уочавање вредности књижевних дела; изграђивање ученикове личности.

Задаци су отклањање нелогичности, нејасности и неправилности у говорном и писменом изражавању; оспособљавање ученика да се правилно, јасно,лепо и тачно писмено и усмено изражавају; богаћење и развијање говорне и писмене културе ученика и оспособљавање да разумеју, правилно интерпретирају и процењују говорну и писану реч.

Наставне  теме

 • У клупама пар до пара                                                 11:13
 • Завичају мили крају                                                        6: 7
 • Рађање домовине                                                           3. 3
 • Лете,лете пахуље                                                            7: 6
 • Народни дарови                                                              5:6
 • Топле мамине руке                                                         5:5
 •  Кад пролеће дође...                                                       6:9
 • Језик и правопис                                                             3: 4
 • Радуј се радуј дете                                                          4:5

Укупно                                                                                        50:5

2 РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

Настава математике у другом разреду се одвија три пута недељно што даје годишњи фонд од 108 часова.Допунска настава се одвија сваке друге недеље у зависности од индивидуалне потребе ученика.

Циљ наставе математике је да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитости у природи и друштву; оспособљавање за примену математички знања у пракси.

Задаци су:савлађивање основних рачунских операција, како са природним тако и са позитивним децималним бројевима; упознавање основних математичких термина и симбола; оспособљавање ученика за мерење, моделовање и геометриско цртање; стицање основних математичких знања потребних за настављање школовања.

Наставне теме         

 • Проверавамо шта смо научили                                   9 : 17
 • Тачка и дуж                                                                       9 : 18
 • Сабирање и одузимање до 10                                   14 : 18
 • Бројеви до 20                                                                  10 : 15
 • Мерење и мере                                                                3 :  5

Укупно                                                                                          35: 73

ПРИРОДА  И  ДРУШТВО

Настава природе и друштва у другом разреду се одвија два пута недељно, што даје годишњи фонд од 72 часа.

Циљ наставе природе и друштва је упознавање ученика са природном и друштвеном средином; да нађу своје место и улогу у њој и да обезбеде основу за даље изучавање природних услова за живот и рад становништва, места, регије и ширег завичаја.

Задаци су упознавање ученика са ужом природном и друштвеном средином, њиховом улогом у родитељском дому и средини у којој живи; развијање љубави и правилног односа према природи, њену зштиту; упознавање ученика како људи искоришћавају природна богатства; упознавање изгледа и карактеристика земљишта и рељефа и облика тла у месту и крају у коме је школа и да се у њему правилно орјентишу.

Наставне  теме

 • Живот  и  рад  у  школи                                                   7 : 8
 • Живот и рад у родитељском дому                             15: 15
 • Изглед краја – моје место                                             2 : 3
 • Природна средина и рад људи у различитим         15:15                   годишњим добима
 • Саобраћајна  култура                                                      2: 2
 • Хигијена                                                                              5: 8

       Укупно                                                                                   31:41

ТЕХНИЧКО  ОБРАЗОВАЊЕ

Настава техничког образовања у другом разреду одвија се два пута недељно, што даје годишњи фонд од 72 часа.

Циљ наставе техничког је да доприноси радном и политехничком образовању и васпитању ученика; развијању постојећих и подстицање нових интересовања ученика за поједине технике и неговању склоности, способности и одговорности.

Задаци су: пружање одговарајућег радно-техничког образовања и опште припреме за касније образовање; оспособљавање за рад и успешно укључивање у друштвени живот; упознавање у току рада материјала који се најчешће користе; подстицање интересовања ученика за технику; развијање поверења у сопствене снаге.

Наставне  теме

 •  Радно вас.манипулисање чврстим предметима             5 : 5
 • Самопомоћ у свакодневно животу                                      4: 4
 • Лична хигијена                                                                           3: 5
 • Саобраћај                                                                                    3: 5
 • Манипулисање предметима који се растежу                   5 : 5
 • Игре опремања и распремања просторије                       3: 3
 • Прецизно и правилно хватање                                             3: 3
 • Манипулисање течним материјама                                    3:3
 • Обликовање различитих материјала                                  5:5

Укупно                                                                                             24:38

ФИЗИЧКО  ВАСПИТАЊЕ

Настава физичког васпитања у другом разреду се одвија три пута недељно, што даје годишњи фонд од 108 часова.

Циљ наставе физичког васпитања је да доприноси свестраном развијању ученика и његовом оспособљавању за стваралачку примену физичке културе у животу, ради отклањања заостајања, јачања здравља, радне и одбрамбене способности.

Задаци су: задовољење природних потреба ученика за игром и кретањем; што је могуће потпуније кориговање недостатака у телесном и моторном развоју; допринос сталном побољшавању физичких способности ученика, развијању психомоторних способности, снаге, брзине, окретности, гипкости и издржљивости; јачање воље и развијање моралних особина ученика, самодисциплине,самопоуздања, смелости и самоиницијативе.

Наставне  теме

 • Ходање и пузање                                                      7 : 8
 • Tрчање                                                                         8 : 8
 • Скокови                                                                        4 : 5
 • Бацање  лопте                                                            7 : 10
 • Зимске  активности                                                   2 : 6
 • Елементи  дечије игре                                             10 :14
 • Излети                                                                           2 : 4
 • Игре  у учионици                                                        5 : 8

Укупно                                                                                      45:63

МУЗИЧКА  КУЛТУРА

Настава музичке културе у другом разреду одвија се једанпут недељно, што даје годишњи фонд од 36 часова.

Циљ наставе музичке културе је позитивно утицање на емотивну сферу личности ученика уз истовремено поступно развијање елементарних музичких способности.

Задаци су:  буђење интересовања према музичкој уметности и музичким активностима; оспособљавање ученика да правилно реагују на музику; перманентно, у свим ситуацијама развијати музичку перцепцију уз основне музичке способности- музички ритам, слух и меморију.

Наставне теме

 • Извођење  музике  певањем и свирањем                         5 : 4
 • Извођење ритмова и игара уз покрет                                 5 : 4
 • Упознавање музичких дела слушањем музике              10 : 8

Укупно                                                                                           20 : 16

ЛИКОВНА  КУЛТУРА

Настава ликовне културе у другом разреду се одвија једанпут недељно, што даје годишњи фонд од 36 часова.

Циљ наставе ликовне културе је да подстиче и развија ученикове способности и осећај за естетско изражавање, обликовање и примену стечених естетских искустава у животу и раду.

Задаци су: утицање на развој личности ученика подстичући посебно развој визуелних, емоционално доживљајних  и моторномануелних способности; развијање ученикових способности опажања и памћења виђеног, маштовито представљање доживљаја и јачање осетљивости за облик, боје и просторне односе; упознавање са различитим материјалима за рад.

Наставне  теме

 • Коришћење разних материјала за компоновање                  3 : 3
 • Замишљање                                                                                      3 : 4
 • Композиција као целина                                                               3: 1                                    
 • Повезивање разних облика у целину                                         4:3
 • Коришћење материјала у индивидуалне                                       смисаоне целине                                                                             4 : 3
 • Ликовне конвенције као могућност споразумевања             2 : 3

Укупно                       19:17

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA