Седми разред

СЕДМИ РАЗРЕД

МАТЕМАТИКА

( 4 пута недељно, 144 часа годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ наставе овог предмета је да оспособи ученике за разумевање квантитавних и просторних :односа реалног света;да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитисти у природи и друштву,да подстиче развој ученика и да их оспособљава за примену математичких знања у пракси;да их оспособљава за стицање нових знања у смислу проф.орјентације.

            Задаци_су_:

1. упознавање најважнијих равних и просторних облика и њихових односа

2. савладавање основних рачунских операција са природним,као и децималним бројевима,

3. упознавање основних математичких термина и симбола,

 4. практична примена усвојених знања,

5.оспособљавање ученика за мерење,моделовање и геометр. Цртање,

6. стицање знања за наставак школовања

1.

БРОЈНИ НИЗ ДО МИЛИОН

34

13

21

2.

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО МИЛИОН

41

16

25

3.

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ДО МИЛИОН

43

16

27

4.

            ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА

18

5

13

5.

           МЕРЕ ЗА ПОВРШИНУ

9

2

7

_

                                         

СРПСКИ ЈЕЗИК

( 4 пута недељно, 144 часа годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ васпитно-образовног рада је овладавање српским књижевним језиком и оспособљавање ученика за усмено и писмено изражавање и општење, доживљавање и и уочавање вредности књижевних и других уметничких остварења,изграђивање ученикове личности.

 Задаци су :

1. Оспособљавање ученика да се правилно,јасно,лепо и тачно усмено и писмено изражавају,

2. богаћење и развијање говорне и писмене културе,

3.упознавање ученика са са најосновнијим карактеристикама и правилима књижевног језика,

4. упознавање ученика са делима из књижевности,

5. развијање љубави према књизи

1.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

89

37

52

  2.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

22

5

17

3.

ЈЕЗИК И ПРАВОПИС

22

12

10

4.

ЛЕКТИРА

11

4

7

 ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

( 3 пута недељно, 108 часова годишње)

Циљ и задаци предмета:Циљ васпитно-образовног рада ја да доприноси свестраном развијању ученика и његовом оспособљавању за стваралачку примену физичке културе у животу, ради отклањања заостајања ,јачања здравља, радне и одбрамбене способности.Задаци су:

1.задовоњљавање природних потреба ученика за кретањем и игром,

2. што потпуније кориговање недостатака у телесном и моторном развоју,

3.посвећивање пажње ученицима са телесним деформитетима,

4. очување здравља,превентивно деловање на здравље,

5.развој психомоторних особина,снаге,брзине,окретности,издржљивости,

6.јачање воље и позитивних особина личности

1.

ХОДАЊЕ

24

12

12

2.

СКОКОВИ

28

14

14

3.

ВЕЖБЕ СА ЛОПТОМ

28

14

14

4.

ИГРЕ

28

14

14

ЛИКОВНА КУЛТУРА

( 2 часа недељно, 72 часа годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ васпитно –образовног рада је да подстиче и развија ученикове способности и осећај за естетско изражавање,обликовање и примену стечених естетских искустава у животу и рад

Оперативни задаци

*Слободно ритмичко компоновање-упознавање различитих материјала за цртање,сликање,графичке и вајарске радове;комбиноване технике,природни и вештачки материјали,оловка,фломастери,темпере,пластелин,глинамол;медији-цртање,сликање,вајање,графика

*Светлина боја(валер) и боје-тонске разлике,опажање,мешање основних боја,контрасти;акварел,темпере,пастел;сликање

*Визуелно споразумевање-преглед новијих средстава визуелног споразумевања

                                                

1.

РАЗНОВРСНИ И ИСТОВРСНИ ОБЛИЦИ У ПРИРОДИ И УМЕТНОСТИ

20

10

10

2.

ПРОПОРЦИЈЕ

10

5

5

3.

КОМПОЗИЦИЈА

42

18

24

 МУЗИЧКА КУЛТУРА

( 1 час недељно, 36 часова годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ наставе музичке културе је позитивно утицање на емотивно-ефективну сферу личности ученика уз истовремено поступно развијање елементарних музичких способности.

Оперативни задаци:

* Извиђење музике певањем народних и уметничких песама- обрадити по слуху највише десет предложених песама или других које карактером и васпитно-образовним захтевима одговарају наведеним примерима;рад на елементарној музичкој писмености

* Извођење песама по нотама,игре уз покрет-предлог песама и игара

* Упознавање музичких дела слушањем народне и уметничке музике-предлог композиција

*Подручје дечјег дечјег стваралаштва-подстицање стваралачке импровизације на ритмичким и мелодијским инструментима,као неговање вокалних способности ученика

1.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ ПЕВАЊЕМ НАР. И УМЕТН. ПЕСАМА

16

8

8

2.

ИЗВОЂЕЊЕ МУЗ.ИГАРА

8

4

4

3.

УПОЗНАВАЊЕ МУЗ.ДЕЛА СЛУШАЊЕМ МУЗИКЕ

12

6

6

  

ПРИРОДА И ДРУШТВО

( 4 часа недељно, 144 часа годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ наставе овог предмета је да оспособи ученике за разумевање квантитавних и просторних односа реалног света;да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитисти у природи и друштву,да подстиче развој ученика и да их оспособљава за примену математичких знања у пракси;да их оспособљава за стицање нових знања у смислу проф.орјентације.

Задаци су: 1. упознавање ученика са ужом природном и друштвеном средином, а посебно насељем,њиховом улогом у школи,родитељском дому и средини у којој живи,

2. употпуњавање новим знањима и искуствима о прир. И др. појавама и променама,

3.развијање љубави и правилног односа према природи и трајних  интересовања за обучавање и заштиту природе,

4. формирање здравствено-хигијенских навика,однос поштовања према старијима,развијање радозналости,

5. упознавање изгледа земљишта, орјентација у простору,

6.упознавање са личностима и догађајима из околине,

7.обележавање значајних празника, учешће у школским активностима

1.

ФИЗИКА

52

26

26

2.

ХЕМИЈА

11

6

5

3.

БИОЛОГИЈА

51

25

26

4.

ГЕОГРАФИЈА

20

10

10

5.

ИСТОРИЈА

10

5

5

ПСИХОМОТОРНЕ ВЕЖБЕ

( 1 час недељно, 36 часова годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ је да се допринесе отклањању или ублажавању специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психофизичког понашања лако ментално ометених ученика и омогуће им даље уппешније учење и развој

 Задаци су:

-          допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, способности опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини

-          развијање моторике – моторичких вештина и спретности при кретању, манипулисању и координирању покрета, њиховој контроли, брзини, тачности и равнотежи

-          развијање говора и језика, когнитивних функција

-          припрема ученика и олакјшавање њиховог учења почетком читања и писања и сличних захтева у другим областима школског учења и допринос постизању успеха у школи

1.

В.ЗА ДОЖИВЉАЈ ТЕЛЕСНЕ ЦЕЛОВИТОСТИ

6

3

3

2.

В. ЗА КООРД. ПОКРЕТА

6

3

3

3.

В. ОРЈЕНТАЦИЈЕ У ОБЈ. ПРОСТОРУ

8

4

4

4.

В. ЗА УОЧАВАЊЕ РИТМОВА

4

2

2

5.

В. ЗА КОНТРОЛУ ИМПУЛСИВНОСТИ

6

3

3

6.

В. ЧУЛА

4

2

2

7.

РЕЛАКСАЦИЈА

2

1

1

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

( 4 часа недељно + 2 практичног рада,

              144 + 72 годишње)

Циљ и задаци предмета:

Циљ наставе овог предмета је да оспособи ученике за разумевање квантитавних и просторних односа реалног света;да ученици усвоје математичка знања која су неопходна за схватање појава и законитисти у природи и друштву,да подстиче развој ученика и да их оспособљава за примену математичких знања у пракси;да их оспособљава за стицање нових знања у смислу проф.орјентације.

Задаци су:1. пружање одговарајућег радно-техничког образовања и опште припреме за касније образовање, оспособљавање за рад и укључивање у друштв. Живот,

2.подстицање интересовања ученика за технику, развијање поверења у сопстване снаге,

3.упознавање најчешћих материјала који се користе у производним процесима, уз умешно коришћење алата и материјала,

4.увођење ученика у културу рада и промену заштитних средстава за рад,

5.развијање правилног односа према раду и др.имовини

1.

ТЕХНИЧКИ ЦРТЕЖ

30

10

20

2.

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ МЕТАЛА

56

22

34

3.

ОСНОВИ МАШИНСТВА

24

13

11

4.

ОБРАДА КОЖЕ И ТЕКСТИЛА

20

8

12

5.

САОБРАЋАЈ

14

4

10

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA