Наставничко веће

Наставно веће. Наставничко веће чине сви наставници и директор школе. Послови овог органа су првенствено усмерени на извођење наставе. У раду овог органа учествују сви запослени наставници (на неодређено и одређено време) у школи, односно сви наставници који учествују у извођењу наставе. Право да и ученици учествују у раду наставног већа се прописује  статутом.Послови који су у надлежности наставничког већа су:
брига о успешности остваривања циља васпит. и  образовања;
организација и извођење наставе;
унапређивање методике васпитно–образ. рада;
измене о наставном плану и програму ;
расправа о финансијском плану и рачуну школе;
доноси одлуку о броју одељења, распореду свих задужења чланова већа;
именује  одељенске старешине;
одлучује о дисциплинским мерама према ученицима
расправља о васпитно-образовном особљу;
расматра рад разредних већа, разредног старешине и осталих наставника
разматра и многа друга питања.

На овом мсту може се видети и преузети Пословник о раду Наставничког већа.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA