Стручни активи

Стручни активи. Стручни актив је најодговорнији и најзначајнији стручни орган у школи у решавању битних питања наставе, ваннаставних активности а посебно у модернизацији наставног рада у циљу подизања квалитета ВО рада. Стручне активе сачињавају наставници истог стручног профила или сродних наставних предмета. Током године рад стр. актива ће се одвијати кроз тимски рад, у седницама и индивидуално и то у сарадњи са педагошко-психолошком службом, управом школе и другим активима кроз посете огледним часовима, семинарима и кроз индивидуално усавршавање. Стручни активи треба да разраде садржаје из : организационих послова, стручног  рада актива, стручног усавршавања, праћења и вредновања  документације у раду.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA