Школски одбор

Управни органи школе. Послове управљања у школи врши Школски одбор. Законом о основној школи је прописано ко врши управљање основном школом и на који начин тај рад функционише. Чланове школског одбора именује и разрешава Скупштина општине, односно скупштина града. Изборни период је четири године. Школски одбор има девет чланова од којих су три представници локалне самоуправе, а по трећину предлажу Наставничко веће и Савет родитеља школе тајним гласањем. Школски одбор: доноси статут школе, доноси годишњи програм рада школе и усваја извештај о његовом остваривању, одлучује о пословању школе и наменском коришћењу остварених сопствених прихода, у складу са законом и финансијским планом школе, одлучује о коришћењу средстава школе у складу са законом, расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника и васпитача и даје мишљење за његов избор, расписује конкурс за директора, разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање образовно-васпитног рада, разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и статутом школе.

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA