Енглески језик

   Култура као чинилац у усвајању eнглеског језика
Настава енглеског језика са ученицима основношколског узраста је углавном усменог карактера. Комуникативни приступ настави подразумева да језик који се користи у учионици мора бити употребљен у контексту који одговара интересовању деце. Комуникација у учионици се остварује кроз кратке дијалоге, игре погађања, физичке активности, такмичења у којима наставник учествује као ментор, али и као партнер у игри. Комуникативне функције су обрађене у осмишљеним контекстима примереним за децу тог узраста и увежбавају се извођењем симулираних дијалога, описивањем ситуација у учионици, описивањем слика у уџбеницима итд. Хорска, групна и индивидуална понављања рецитација, песама и кратких дијалога, као и стална увежбавања су наставне технике које највише одговарају млађем узрасту. Од првог часа деца морају да уче да комуницирају на страном језику, у прво време да одговарају на задате налоге покретом или мимиком, затим да дају кратке одговоре који би касније прерасли у смислене реченице, касније у трећем и четвртом разреду и у краће приче, а после на узрасту од петог до осмог разреда и у комплетне дијалоге и дебате на страном језику. Важно је да се страни језик користи на часу највећи део времена, а матерњи само кад хоћемо да проверимо да ли се разуме страни језик. У трећем, четвртом, а и у каснијим разредима се језичка грађа спирално шири око тема које су обрађиване током претходних година, а вокабулар и тематика се допуњују елементима културе и цивилизације земље чији језик учимо. Ученици се боље упознају са неким знаменитостима Лондона, традиционалним празницима и начинима опхођења у друштву. Независно од градирања језичког материјала писац уџбеника заузима став, ако то програм не регулише, када у наставном процесу треба почети са предавањем културе, јер од овог става зависи градирање образаца културе за наставу. Влада мишљење да наставу културе треба почети са почетком језичког курса, јер она помаже утврђивање основних језичких елемената и структура. Са наставом културе се при градирању може ићи поступније у почетку, а технике предавања културе се могу разликовати на предшколском, основношколском, средњошколском и високошколском нивоу. Међутим, градирање материјала из културе, као и селекција, не може се вршити независно од градирања језичког материјала. Као што градирање језичког материјала не може да буде извршено тако да се граматика градира независно од лексике, пошто су сви језички елементи повезани, тако исто се и градирање елемената културе мора повезивати са градирањем језичког материјала, јер су језик и култура повезани. Циљ предавања културе је стварање услова за усвајање аутентичног језика. Култура је, у извесном смислу, помоћно средство у настави страних језика. То значи да се води рачуна о томе када ће се, уз које језичке елементе, културе предавати. Лингвистички разлози учења културе намећу симултано предавање културе са предавањем језичких елемената. Психолошки разлози за градирање културе намећу одређене технике њеног предавања, како би олакшавала учење језика, односно како би одговарале техникама учења језика и по форми и по квантитету времена које се предвиђа. И методолошки разлози нас упућују на одмереност у предавању културе. Ако је циљ предавања културе лакше и потпуније усвајање језика, онда то не значи да време утрошено на прво треба да угрози друго. С обзиром на то да су култура и језик испреплетани и неодвојиви, морамо се потрудити да културне елементе предајемо систематично и интегрисано с осталим аспектима језика. Исто тако, ученике треба увести у оне облике културе који су за њихов узраст и језичко знање најадекватнији, тако да се оствари што потпунија комуникација на страном језику, што је и примарни циљ учења страног језика. Познавање културе другог народа и разумевање његовог начина живљења и размишљања може да нас наведе да упоредимо своје ставове и размишљања с другачијим системом вредности. Ово упоређивање може као резултат да има релативизацију личних уверења, откривање сопствених предрасуда и заблуда. На овај начин можемо да прихватимо изазов да променимо свој начин размишљања, да померимо своје границе, прихватимо да је свет разнолик и разноврстан и да постоји много начина да се живи, размишља и дела. Будући да особа која учи страни језик нема развијен аутоматизам да ствара, па чак ни да разуме реченице које су пригодне у одређеном контексту, а често не поседује ни вештину да на правилан начин разуме невербалну комуникацију на страном језику, она то знање мора стећи, односно развити потребне вештине. Зато је упознавање културних и цивилизацијских навика важно и оно утиче на развијање комуникативне компетенције. Ова знања обухватају информације о самој земљи, њеној географији, историји, клими, друштвеном и политичком уређењу, религији, уметности, начину живљења у разним областима свакодневног живота, улогама појединаца у душтву, култури полова, али и контакт с говорницима тог језика, контакт са живим, говорним језиком који се користи у свакодневној комуникацији. Управо из наведене сврсисходности културе у усвајању енглеског језика ученици наше школе имају прилику да на часовима енглеског језика усвајају елементе културе народа језика који уче као страни кроз различите активности (песме, традиционалне игре, празнике и приче) прилагођене узрасту за који се изводе.

 

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA