План рада Радионице креативног писања

План рада Радионице креативног писања за школску 2013/14. годину

Кристина Благојевић


Време реализације

Програмски садржај

Носиоци активности

I септембар:

 1. Пријављивање ученика и формирање групе.
 2. Планирање рада радионице, упознавање ученика са планом рада радионице и утврђивање распореда долазака на састанке.

библиотекар

ученици

октобар:

  

 1. Дефиниција и примена креативног писања; језичко обликовање.
 2. Разлике између уметничког, креативног и утилитарног текста, типови композиције (категорије креативног писања)
 3. Улога надахнућа
 4. Претварање прозних текстова у дијалоге; трансформација дијалошких партија у монологе

библиотекар

ученици

новембар:

 1. Претварање прозних целина у стихове
 2. Главни чиниоци креативног писања: лик, биографија и биологија лика.
 3. Јединство места, времена и радње/одступање од  тројног јединства
 4. Осмишљавање ентеријера и екстеријера у књижевно – уметничком простору

библиотекар

ученици

децембар:

 1. Преокретање садржаја и смисла/узрочно – последични односи у књижевно – уметничком делу
 2. Омиљени јунаци омиљених лектира
 3. Смештање јунака из актуелне лектире у друго време и други простор
 4. Давање јунацима из актуелне лектире нових улога, карактерних особина/преосмишљавање биографије по сопственом нахођењу.

библиотекар

ученици

II јануар:

 1. Читање прозних текстова о светоме           Сави/Замишљање уметничког простора

фебруар:

 1. Састављање монолога/ауторски радови
 2. Састављање монолога/ауторски радови
 3. Састављање дијалога/ ауторски радови
 4. Састављање дијалога/ ауторски радови

библиотекар

ученици

март:

 1. Састављање песме/ ауторски радови
 2. Састављање песме/ ауторски радови
 3. Састављање кратке приче/ ауторски радови
 4. Састављање кратке приче/ ауторски радови

библиотекар

ученици

наставници

април:

 1. Презентација радова учесника радионице креативног писања
 2. Презентација радова учесника радионице креативног писања
 3. Интерпретација радова учесника радионице креативног писања
 4. Интерпретација радова учесника радионице креативног писања

библиотекар

ученици

наставници

мај:

 1. Посматрање стварности и наше свакодневнице (ученици излазе у град), фотографисање пролазника
 2. Посматрање стварности и наше свакодневнице (ученици излазе у град), фотографисање пролазника
 3. Прича и фотографија; прича у слици – слика у причи
 4. Прича и фотографија; прича у слици – слика у причи

библиотекар

ученици

наставници

јун:

 1. Сумирање резултата рада учесника радионице креативног писања

библиотекар

ученици

наставници

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA