Електрична енергија

Предмет јавне набавке мале вредности је 09310000 - електрична енергија

а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 18.03.2019.ГОДИНЕ ДО 13:00  ЧАСОВА.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

ШКОЛАРЦИ

ШKOЛA